• На головну

  • Версія для
    друку

  • Мапа сайту

  • Контакти
Закрити

Авторизація

Увійти на сайт | Реєстрація

майдан Просвіти,1 м.Рівне, 33013 тел.(0362)69–52–02, факс (0362)62–00–64, Е-mail: oblrada@rada.rv.ua

Архів новин

  
Пн Вт Сер Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Рішення обласної ради 7 скликання

Опубліковано: 08.12.2015

 

У  К  Р  А  Ї  Н  А

РІВНЕНСЬКА   ОБЛАСНА   РАДА

Сьоме  скликання

(Перша сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 04 грудня 2015 року                                                                              № 7

 

Про Положення про постійні комісії Рівненської обласної ради сьомого скликання

 

 

Згідно з частиною 13 статті 46 і статтею 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», обласна рада

в и р і ш и л а :

1.   Затвердити Положення про постійні комісії Рівненської обласної ради сьомого скликання (додається).

2.   Рішення обласної ради від 24.11.2010 №6 зі змінами від 04.03.2014 №1155 визнати такими, що втратили чинність.

 

 

 

Голова ради                                                                          В.О. Ковальчук
 

 


Затверджено

Рішення Рівненської обласної ради

04.12.20157

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про постійні комісії Рівненської обласної ради сьомого скликання

 

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Це Положення розроблене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» і визначає повноваження, компетенцію та порядок організації роботи постійних комісій ради.

1.2. Постійні комісії обласної ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до їх відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

1.3. Порядок утворення, ліквідації постійних комісій, затвердження та зміна їх складу, обрання та відкликання голів постійних комісій визначається Регламентом ради.

Заступник голови постійної комісії, (перший заступник голови постійної комісії), секретар постійної комісії обираються на засіданні постійної комісії з числа її членів, або, за пропозицією більшості депутатів від загального складу обласної ради, обираються на пленарному засіданні ради шляхом прийняття відповідного рішення ради.

Зміни до складу постійної комісії щодо першого заступника голови постійної комісії, заступника голови постійної комісії, секретаря постійної комісії здійснюються в тому ж самому порядку, в якому проводилось їх обрання.

1.4. Постійні комісії є підзвітними обласній раді та відповідальними перед нею. За дорученням голови обласної ради перший заступник голови, заступник голови обласної ради координують діяльність постійних комісій, дають їм доручення, сприяють організації виконання їх рішень і рекомендацій.

1.5. Робота постійних комісій здійснюється на принципах законності, гласності, вільного колективного обговорення і вирішення питань.

1.6. Постійні комісії обласної ради формуються за принципом пропорційності з урахуванням фахової підготовки депутатів.

 

Розділ 2. ФУНКЦІЇ І ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ 

2.1. Постійні комісії:

2.1.1. За дорученням ради, або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради згідно зі статями 43, 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

2.1.2. За дорученням ради, голови ради, першого заступника голови ради, заступника голови ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або її керівництва, здійснюють контроль за виконанням рішень ради, власних рішень і рекомендацій.

2.1.3. Можуть вносити на розгляд ради свої пропозиції щодо питань, віднесених до їх відання.

2.1.4. Попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження обласною радою, укладання з ними контракту, готують висновки з цих питань.

2.1.5. Здійснюють попередній розгляд електронних петицій з питань, віднесених до компетенції комісій, у порядку, визначеному законодавством України та Регламентом ради.

 

2.2. Постійні комісії мають право:

2.2.1. У питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали і документи.

2.2.2. Вносити пропозиції щодо порядку денного пленарних засідань ради; доповідати або співдоповідати з питань, віднесених до їх відання.

 

2.3. Постійні комісії зобов'язані:

2.3.1. Якісно, відповідно до вимог чинного законодавства, розробляти проекти рішень з питань, що належать до їх відання, здійснювати попередній їх розгляд та готувати висновки з цих питань для розгляду на пленарних засіданнях ради.

2.3.2. Періодично звітувати перед радою про свою роботу.

2.3.3. Своєчасно виконувати доручення ради, голови ради, його заступників з питань підготовки рішень та роботи ради, інформувати про хід їх виконання.

2.3.4. Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати заяви, пропозиції, скарги з питань, віднесених до їх компетенції відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

2.3.5. Вести діловодство в комісіях відповідно до вимог чинного законодавства.

 

Розділ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ 

3.1. Основною формою роботи постійних комісій є засідання. Засідання постійної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше як половина від загального складу комісії.

3.2. Засідання скликаються в міру необхідності, але не рідше, ніж один раз на квартал та проводяться, як правило, відповідно до затверджених комісіями планів роботи, плану роботи ради, доручення ради, голови ради, першого заступника голови ради, заступника голови ради.

3.3. Засідання постійних комісій проводяться відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішенням постійної комісії проводиться закрите засідання. На закритому засіданні, крім членів комісії, можуть бути присутніми запрошені на засідання особи.

3.4. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

Орієнтовний порядок денний постійної комісії ради разом з необхідними матеріалами доводиться до відома членів відповідної постійної комісії обласної ради не пізніше як за 3 дні до початку її роботи.

3.5. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює перший заступник голови постійної комісії. У разі неможливості ними скликати і вести засідання постійної комісії - заступник голови комісії або секретар комісії.

3.6. За рішеннями постійних комісій на їх засіданнях можуть проводитися слухання з питань, що належать до їх компетенції. Мета слухань – отримання всебічної інформації щодо питань, які розглядаються, їх вивчення і обговорення. Інформація, отримана під час слухань, використовується для прийняття висновків і рекомендацій постійних комісій.

3.7. Слухання проводяться відкрито, крім випадків, коли постійна комісія прийняла рішення про закрите засідання. Під час слухань кожен член постійної комісії має право ставити запитання доповідачам та одержувати відповіді на них.

3.8. Постійні комісії запрошують посадових осіб, керівників на своє засідання через виконавчий апарат ради телефонограмою (факсом) за підписом голови комісії. В телефонограмі (запрошенні) обов'язково вказується дата, час, місце проведення засідання та питання, що виноситимуться на обговорення та розгляд комісії не пізніше як за 3 дні до його початку. У повідомленні запрошеним на засідання постійної комісії також зазначається, які документи і матеріали бажано мати з собою.

У засіданні постійної комісії можуть брати участь депутати обласної ради, які не є членами постійної комісії.

3.9. На кожному засіданні постійної комісії ведеться протокол. В протоколі зазначаються:

- номер протоколу, дата і місце проведення;

- прізвище головуючого на засіданні, список членів комісії, присутніх на засіданні та відсутніх із зазначенням причин їх відсутності, список запрошених або викликаних осіб, які присутні на засіданні;

- порядок денний засідання;

- розглянуті питання порядку денного, список депутатів, а також запрошених і викликаних осіб, які виступили під час їх обговорення;

- назви документів, розглянутих на засіданні постійної комісії;

- результати голосування з питань порядку денного;

- прийняті рішення, рекомендації, висновки.

3.10. Протокол засідання постійної комісії підписується головою та секретарем комісії, а в разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин – головуючим на засіданні.

3.11. Протокол засідання є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття рішення, рекомендації чи висновку комісії.

3.12. За результатами обговорення питання на засіданнях постійних комісій  шляхом голосування приймаються:

рішення – з питань, що стосуються структури, організації діяльності комісії та розподілу обов'язків між її членами;

рекомендації – щодо розгляду радою питань, які вносяться відповідно до Регламенту ради на розгляд ради, а також щодо контрольної діяльності постійних комісій;

висновки – щодо кандидатур осіб, які пропонуються для обговорення, затвердження або погодження радою.

3.13. Рішення, рекомендації, висновки постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – першим заступником голови постійної комісії, заступником голови постійної комісії або секретарем постійної комісії. Вони можуть бути переглянуті постійною комісією, якщо за це подано не менше половини голосів від загального складу комісії.

3.14. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними термін.

3.15 Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть, за ініціативою комісій, за дорученням ради, її голови, заступників голови ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

3.16. Протоколи засідань постійних комісій зберігаються протягом строку повноважень відповідного скликання обласної ради в спеціальних папках, заведених на кожну комісію у виконавчому апараті ради. Після закінчення терміну скликання протоколи комісій передаються на зберігання в місцевий архів для подальшої передачі в обласний архів.

3.17. Голова постійної комісії:

- забезпечує складання плану роботи постійної комісії;

- скликає і веде засідання комісії;

- дає доручення членам комісії;

- представляє комісію у відносинах з підприємствами, установами, організаціями, іншими органами, об'єднаннями громадян та громадянами;

- підписує документи, прийняті постійною комісією, чим засвідчує відповідність їх змісту прийнятим рішенням;

- організовує роботу з виконання рішень, реалізації висновків і рекомендацій комісії, інформує її членів про хід їх виконання;

- звітує раді про роботу постійної комісії та її результати не рідше, ніж один раз на рік;

- інформує членів постійної комісії про офіційні документи, листи, що надійшли до комісії, а також робить інші повідомлення, що стосуються діяльності постійної комісії.

3.18. Перший заступник голови постійної комісії:

- виконує обов'язки голови постійної комісії у разі його відсутності;

- готує питання для розгляду на засідання постійної комісії, забезпечує засідання необхідними матеріалами щодо питань порядку денного;

- здійснює контроль за виконанням плану роботи постійної комісії, її рішень і рекомендацій, рішень обласної ради, з питань, віднесених до компетенції постійної комісії;

- виконує за дорученням голови постійної комісії окремі його функції.

3.19. Заступник голови постійної комісії:

- виконує обов'язки голови постійної комісії, першого заступника голови постійної комісії у разі їх відсутності;

- виконує за дорученням голови постійної комісії, першого заступника голови постійної комісії завдання щодо організації роботи постійної комісії.

3.20. Секретар постійної комісії:

- веде протокол засідання постійної комісії, її діловодство;

- організовує роботу з підготовки матеріалів для засідання комісії;

- сповіщає, як правило, через виконавчий апарат членів постійної комісії про дату, час і порядок денний засідання комісії;

- веде облік засідань постійної комісії та присутніх на засіданні.

3.21. Член комісії:

- виконує завдання, передбачені рішенням комісії щодо розподілу обов'язків;

-  член постійної комісії, має право подавати раді свої зауваження, пропозиції, якщо вони не були враховані при прийнятті рішення, рекомендації чи висновку постійної комісії.

3.22. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі постійної комісії, до складу якої його обрано.

3.23. У разі невиконання депутатом обласної ради своїх обов’язків щодо роботи в постійній комісії, визначених цим Положенням, та відсутністю його більш ніж на половині проведених постійною комісією протягом року засідань голова постійної комісії виносить на її розгляд питання про можливість подальшого перебування депутата обласної ради у складі постійної комісії. У разі прийняття постійною комісією рішення про неможливість подальшого перебування депутата у складі постійної комісії голова комісії подає відповідний проект рішення на розгляд обласної ради.

 

Розділ 4. КОМПЕТЕНЦІЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

4.1. Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків

- контролює в межах повноважень питання дотримання Бюджетного кодексу України, інших законів України та нормативних актів обласної ради з бюджетних та фінансових питань;

- здійснює контроль за економним витрачанням коштів з державного (міжбюджетних трансфертів), обласного бюджету;

- розробляє проекти рішень ради та готує доповіді, співдоповіді з цих та інших питань;

- на вимогу постійної комісії керівники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій, інші посадові особи зобов'язані прибути на її засіданнях та давати пояснення щодо питань, які розглядаються постійною комісією;

- розглядає проекти обласного бюджету, у тому числі - проект бюджету розвитку обласного бюджету, програми соціально-економічного та культурного розвитку області, пропонує зміни, доповнення, співдоповідає з питань про обласний бюджет та звіт про його виконання;

- розглядає і погоджує Перелік природоохоронних заходів, які пропонується здійснити за рахунок коштів обласного природоохоронного фонду;

- здійснює аналіз виконання обласного бюджету. Заслуховує з цього питання керівників структурних підрозділів облдержадміністрації. Розглядає пропозиції з питань фінансування, оподаткування, формування, внесення змін та доповнень до обласного бюджету, подані постійними комісіями обласної ради, узагальнює і вносить їх на розгляд голові обласної ради та обласній раді;

- розглядає звіт про виконання обласного бюджету за рік, що минув, та вносить свої пропозиції щодо його затвердження на сесії обласної ради;

- проводить спільні з іншими постійними комісіями, департаментами та управліннями облдержадміністрації, фіскальною службою засідання комісії щодо виконання програм соціально-економічного розвитку, інших регіональних програм;

- контролює виконання рішень ради, власних рішень і рекомендацій, готує з цих питань відповідні інформації;

- за дорученням ради, керівництва ради або за власною ініціативою розглядає інші питання, віднесені до компетенції постійної комісії;

- здійснює державну регуляторну політику у частині, що віднесена законом до компетенції постійної комісії;

- звітує перед радою про проведену роботу.

 

4.2. Постійна комісія з економічних питань та комунальної власності

- контролює в межах повноважень питання дотримання Законів України, нормативних документів центральних та місцевих органів виконавчої влади з економічних питань, управління майном спільної власності територіальних громад області, розвитку підприємництва, малого та середнього бізнесу, залучення інвестицій в економічну діяльність області;

у межах чинного законодавства заслуховує звіти керівників підприємств, незалежно від форм власності, про стан справ та виконання програм розвитку підприємств тощо;

- розробляє проекти рішень ради та готує доповіді, співдоповіді з економічних питань, управління майном спільної власності територіальних громад області, розвитку підприємництва, малого та середнього бізнесу, залучення інвестицій;

- розглядає програму соціально-економічного розвитку області, інші регіональні програми в частині розвитку економічної діяльності, пропонує зміни, доповнення;

- подає для узагальнення постійній комісії з питань бюджету, фінансів та податків пропозиції з питань фінансування, оподаткування, формування, внесення змін та доповнень до обласного бюджету;

у межах чинного законодавства вивчає діяльність підприємств області незалежно від форм власності з метою визначення їх привабливості для подальшого інвестування та подає за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради;

здійснює контроль за виконанням рішень ради, що стосуються питань, віднесених до компетенції постійної комісії;

- виносить на розгляд ради пропозиції і рекомендації з економічних питань та питань щодо управління майном спільної власності територіальних громад області, розвитку підприємництва та залучення інвестицій;

- здійснює державну регуляторну політику у частині, що віднесена законом до компетенції постійної комісії;

- є головною постійною комісією з питань розгляду регуляторних актів, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта в обласній раді;

- співпрацює з першим заступником або з заступником голови обласної ради, який відповідно до розподілу обов’язків здійснює повноваження в частині розгляду питань, пов’язаних із управлінням майном та об’єктами спільної власності територіальних громад області;

- звітує перед радою про проведену роботу.

 

4.3. Постійна комісія з питань будівництва та розвитку інфраструктури

- контролює в межах повноважень питання дотримання Законів України, нормативних актів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів самоврядування в частині, що стосується питань будівництва, розвитку інфраструктури, та забезпечує вжиття необхідних заходів щодо захисту спільних інтересів територіальних громад сіл, селищ, міст області;

- співпрацює з органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, з підприємствами, установами, закладами різних форм власності в питаннях, віднесених до компетенції постійної комісії;

- готує відповідні висновки, рішення, пропозиції з питань, що належать до компетенції комісії, а також пропозиції, які необхідно здійснити для усунення недоліків, виявлених постійною комісією;

- розглядає та надає для узагальнення постійній комісії з питань бюджету, фінансів та податків пропозиції до обласного бюджету в частині фінансування об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту на території області;

- розглядає та попередньо погоджує переліки об’єктів будівництва, ремонту та реконструкції, включаючи дороги місцевого значення, які фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету, міжбюджетних трансфертів з державного та/або місцевого бюджету, та подає відповідні рекомендації на розгляд постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків;

- розглядає програми соціально-економічного та культурного розвитку Рівненської області у сфері будівництва та розвитку інфраструктури, цільові програми з цих питань, пропонує зміни, доповнення, заслуховує звіти про їх виконання;

- розглядає відповідно до законодавства звернення, пропозиції, скарги, що стосуються правил забудови і благоустрою населених пунктів;

-  за дорученням керівництва ради або за власною ініціативою розглядає звернення, скарги, що стосуються транспортного сполучення та зв’язку на території області;

-  сприяє залученню підприємств, установ та організацій транспорту і зв’язку незалежно від форм власності до обслуговування населення області;

- бере участь у підготовці та внесенні пропозицій до регіональних та загальнодержавних програм з питань, віднесених до компетенції постійної комісії;

- аналізує в межах повноважень стан виконання інвестиційних намірів щодо будівництва об’єктів соціально-культурного призначення та житла, ефективного використання бюджетних коштів усіх рівнів, що спрямовуються на ці цілі;

- вивчає та розглядає питання, пов’язані з розвитком комунального господарства області у сфері водо- і теплопостачання, водовідведення, експлуатації та ремонту житла, дорожнього господарства та благоустрою, пропагує позитивний досвід з цих питань та сприяє впровадженню його в області;

у межах чинного законодавства та повноважень заслуховує звіти керівників підприємств незалежно від форм власності з питань, що стосуються напрямків діяльності комісії;

- здійснює контроль за виконанням рішень ради з питань, віднесених до компетенції постійної комісії;

- вивчає з подальшим внесенням на розгляд сесій обласної ради пропозиції і рекомендації з питань, віднесених до компетенції постійної комісії, розробляє проекти рішень ради та готує доповіді, співдоповіді з цих питань;

- розглядає інші питання будівництва, розвитку інфраструктури на території Рівненської області, які відносяться до компетенції обласної ради та відповідають напрямку діяльності постійної комісії;

- здійснює державну регуляторну політику у частині, що віднесена законом до компетенції постійної комісії;

- звітує перед радою про проведену роботу.

 

4.4. Постійна комісія з питань аграрної політики, земельних відносин та розвитку села

- контролює в межах повноважень питання дотримання Законів України, нормативних документів центральних органів та місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування з питань розвитку агропромислового комплексу, земельних відносин підприємствами, організаціями незалежно від форм власності, заслуховує їх керівників;

у межах чинного законодавства заслуховує звіти керівників підприємств, організацій незалежно від форми  власності з питань дотримання вимог Земельного кодексу України, регулювання земельних відносин, виробництва і переробки сільськогосподарської продукції та інших питань, віднесених до компетенції постійної комісії, готує доповіді та співдоповіді, виступи на сесії обласної ради;

- розглядає програми соціально-економічного та культурного розвитку, інші регіональні програми, проект обласного бюджету з питань забезпечення діяльності агропромислового комплексу, вносить зміни, доповнення; подає для узагальнення постійній комісії з питань бюджету, фінансів та податків пропозиції з питань фінансування, оподаткування, формування, внесення змін та доповнень до обласного бюджету;

- попередньо розглядає, готує проекти рішень, що стосуються земельних ділянок спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області;

у межах чинного законодавства розглядає звернення фізичних та юридичних осіб із земельних питань, інших питань, віднесених до компетенції комісії;

- проводить спільні засідання з іншими постійними комісіями чи управліннями облдержадміністрації з питань розвитку агропромислового комплексу, регулювання земельних відносин та ефективності використання земельних ресурсів, соціального розвитку села;

- здійснює державну регуляторну політику у частині, що віднесена законом до компетенції постійної комісії;

- звітує перед радою про проведену роботу.

 

4.5. Постійна комісія з питань екології, природокористування, охорони навколишнього середовища та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

- контролює в межах повноважень питання дотримання Законів України, нормативних документів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань екології, використання природних ресурсів, охорони навколишнього середовища, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, заслуховує їх керівників;

- проводить спільні та виїзні засідання з іншими постійними комісіями, департаментами, управліннями облдержадміністрації, обласними організаціями з питань використання природних ресурсів, поліпшення екології, охорони навколишнього природного середовища, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, при необхідності вносить пропозиції на сесії обласної ради;

- розглядає проекти обласного бюджету та програми соціально-економічного та культурного розвитку області в частинах екології, охорони навколишнього природного середовища, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, розглядає інші регіональні програми цієї галузі, вносить зміни і доповнення; подає для узагальнення постійній комісії з питань бюджету, фінансів та податків пропозиції щодо внесення змін та доповнень до обласного бюджету;

- розробляє концепції з природоохоронних питань, якості питної води, охорони вод малих річок, утилізації відходів тощо;

- вносить на розгляд ради пропозиції з питань поліпшення охорони навколишнього середовища, використання природних ресурсів та екологічних питань, готує доповіді та співдоповіді на сесії обласної ради; розробляє проекти рішень з цих питань;

- розглядає і погоджує Перелік природоохоронних заходів, які пропонується здійснити за рахунок коштів обласного природоохоронного фонду;

- здійснює державну регуляторну політику у частині, що віднесена законом до компетенції постійної комісії;

- звітує перед радою про проведену роботу.

 

4.6. Постійна комісія з питань соціальної політики і соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей

- контролює в межах повноважень застосування Законів України, нормативних документів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань соціальної політики і соціального захисту населення, малозабезпечених категорій громадян, учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, ветеранів, інвалідів, внутрішньо переміщених осіб, громадян, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи;

- заслуховує керівників установ соціального захисту населення з питань, що відносяться до компетенції постійної комісії, готує доповіді та співдоповіді з цих питань, виступає зі співдоповідями на сесіях ради;

узагальнює інформацію, що надходить із районів, міст обласного значення стосовно соціальної захищеності громадян, зокрема, з питань захисту учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, малозабезпечених категорій громадян, ветеранів, інвалідів, внутрішньо переміщених осіб, громадян, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи, реагує на неї шляхом подання пропозицій, рекомендацій;

- проводить спільні та виїзні засідання з іншими постійними комісіями, департаментами, управліннями облдержадміністрації, обласними громадськими організаціями, при необхідності за результатами засідань вносить пропозиції на сесію обласної ради;

- розглядає проекти обласного бюджету та програми соціально-економічного розвитку області в частинах соціальної політики і соціального захисту населення, в тому числі учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, малозабезпечених категорій громадян, ветеранів, інвалідів, внутрішньо переміщених осіб, громадян, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи, розглядає інші регіональні програми цієї галузі, вносить зміни чи доповнення;

-  подає для узагальнення постійній комісії з питань бюджету, фінансів та податків пропозиції щодо внесення змін та доповнень до обласного бюджету;

- вносить на розгляд ради пропозиції з питань соціальної політики і соціального захисту населення, в тому числі учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, малозабезпечених категорій громадян, ветеранів, інвалідів, внутрішньо переміщених осіб та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, готує доповіді та співдоповіді на сесії обласної ради; розробляє проекти рішень з цих питань;

- здійснює контроль за виконанням рішень з питань соціального захисту населення в області;

- здійснює державну регуляторну політику у частині, що віднесена законом до компетенції постійної комісії;

звітує перед радою про проведену роботу.

 

4.7. Постійна комісія з питань гуманітарної політики

- контролює в межах повноважень питання застосування Законів України, нормативних актів центральних та місцевих органів виконавчої влади і місцевого самоврядування з питань науки, освіти, культури і духовності, молодіжної політики, фізкультури та спорту;

- у межах чинного законодавства та повноважень заслуховує керівників установ, закладів науки, освіти, культури, фізичної культури і спорту, сім’ї і молоді з питань, що відносяться до компетенції постійної комісії;

- розглядає програми соціально-економічного розвитку, інші цільові регіональні програми в частині розвитку культури, науки, освіти, національного духовного відродження,  молодіжної політики, розвитку фізичної культури і спорту;

- подає для узагальнення постійній комісії з питань бюджету, фінансів та податків пропозиції щодо внесення змін та доповнень до обласного бюджету;

- готує відповідні висновки, рішення, пропозиції з питань, що належать до компетенції комісії, а також пропозиції, які необхідно здійснити для усунення недоліків, виявлених постійною комісією;

- вивчає з подальшим внесенням на розгляд сесії обласної ради пропозиції і рекомендації з питань, віднесених до компетенції постійної комісії, розробляє проекти рішень ради та готує доповіді, співдоповіді з цих питань;

- проводить спільні засідання з іншими постійними комісіями, управліннями, департаментами, службами  облдержадміністрації з питань, віднесених до компетенції постійної комісії;

- здійснює контроль за виконанням рішень ради з питань, віднесених до компетенції постійної комісії;

- здійснює державну регуляторну політику у частині, що віднесена законом до компетенції постійної комісії;

- звітує перед радою про проведену роботу.

 

4.8. Постійна комісія з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства

- контролює в межах повноважень питання застосування Законів України, нормативних документів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм власності, заслуховує їх керівників;

- проводить спільні та виїзні засідання з іншими постійними комісіями, департаментами та управліннями облдержадміністрації з питань поліпшення медичного обслуговування населення, материнства та дитинства;

- розглядає проекти обласного бюджету та програми соціально-економічного і культурного розвитку в галузі охорони здоров'я, вносить відповідні зміни і доповнення;

- подає для узагальнення постійній комісії з питань бюджету, фінансів та податків пропозиції щодо внесення змін та доповнень до обласного бюджету;

- здійснює контроль за виконанням рішень ради з питань, віднесених до компетенції постійної комісії;

- вносить на розгляд ради пропозиції з питань охорони здоров'я людини,  материнства і дитинства в області;

- здійснює державну регуляторну політику у частині, що віднесена законом до компетенції постійної комісії;

- звітує перед радою про проведену роботу.

 

4.9. Постійна комісія з питань місцевого самоврядування,

 розвитку територій та європейської інтеграції

- контролює в межах повноважень питання застосування Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» в частині здійснення повноважень органів місцевого самоврядування та захисту спільних інтересів територіальних громад сіл, селищ, міст області;

- співпрацює з органами місцевого самоврядування в питаннях розвитку територій та європейської інтеграції, здійснює контроль за виконанням відповідних Законів України, нормативних актів центральної виконавчої влади, місцевої виконавчої влади і органів самоврядування.

- вивчає досвід обласних рад, інших органів місцевого самоврядування з питань європейської інтеграції;

- готує відповідні висновки з питань, що належать до компетенції комісії, а також пропозиції, щодо заходів, які необхідно вжити для усунення недоліків, виявлених постійною комісією;

- розглядає подання з питань внесення змін до адміністративно-територіального устрою області, зміни меж населених пунктів, об’єднання територіальних громад відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»;

- розглядає пропозиції, що надійшли до обласної ради, щодо об’єднання в асоціації, вступ до асоціацій та інших форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також про вихід з них;

- розробляє проекти рішень ради та готує доповіді, співдоповіді з питань, віднесених до компетенції постійної комісії;

- розглядає програму соціально-економічного розвитку області, інші регіональні програми розвитку видів економічної діяльності та територій,  пропонує зміни, доповнення; подає для узагальнення постійній комісії з питань бюджету, фінансів та податків пропозиції з питань щодо внесення змін та доповнень до обласного бюджету;

- проводить спільні засідання з іншими постійними комісіями, департаментами, управліннями облдержадміністрації, представниками органів місцевого самоврядування з питань розвитку територій, при необхідності вносить пропозиції щодо розгляду їх на сесії обласної ради;

- здійснює державну регуляторну політику у частині, що віднесена законом до компетенції постійної комісії;

- звітує перед радою про проведену роботу.

 

 

 

 

4.10. Постійна комісія з питань Регламенту,

діяльності правоохоронних органів та боротьби з корупцією

- контролює питання дотримання Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» в частині, що стосується повноважень обласної ради та її депутатів;

- контролює і забезпечує дотримання Регламенту обласної ради та положень її органів;

- узагальнює і подає пропозиції щодо вдосконалення Регламенту обласної ради, доцільності внесення змін та доповнень;

- розглядає на своєму засіданні питання щодо пропуску без поважних причин упродовж дев'яти місяців депутатом обласної ради 1/3 пленарних засідань або засідань постійної комісії, до складу якої він входить;

- здійснює контроль за дотриманням вимог частини першої статті 591 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надає керівництву обласної ради та депутатам обласної ради консультації та роз’яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками;

- готує співдоповіді з питань звітів депутатів про виконання рішень, доручень ради, постійних комісій на сесіях обласної ради. У разі невиконання депутатом своїх обов'язків у раді, її органах, у виборчому окрузі, систематичного порушення ним встановленого порядку роботи постійна комісія готує відповідні висновки;

- розглядає та вирішує питання, що виникають внаслідок порушення депутатських взаємовідносин та поведінки депутатів. Вносить на розгляд сесії, після розгляду на комісії, пропозиції щодо впливу на посадових осіб виконавчих органів влади у випадку порушення ними законодавства або етики спілкування під час співпраці з депутатами;

- здійснює в межах повноважень контроль за виконанням Законів України, нормативних актів центральної виконавчої влади, місцевої виконавчої влади та органів місцевого самоврядування підприємствами, установами та організаціями, правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування, заслуховує їх керівників та готує відповідні висновки з цих питань,  пропозиції, які необхідно здійснити для усунення недоліків, виявлених постійною комісією;

- розглядає питання законності, забезпечення правопорядку, боротьби з організованою злочинністю та корупцією, функціонуванням судової системи, які відносяться до компетенції Рівненської обласної ради законодавством України та відповідають напряму діяльності постійної комісії;

може порушувати питання про звернення до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження Рівненської обласної ради та її органів;

- попередньо заслуховує інформацію прокурорів, керівників органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території, може виступати з ініціативою підготовки проектів рішень обласної ради з цих питань відповідно до законодавства;

- аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, дані статистичної звітності, що характеризують стан законності та території області, за наслідками розгляду готує  пропозиції на розгляд ради;

- аналізує питання діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку та органів самоорганізації населення на території області. Заслуховує, у разі необхідності, інформацію сільських, селищних, міських рад про роботу з координації діяльності цих формувань;

- розробляє заходи протидії корупції та контролю за дотриманням органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, розташованими на території Рівненської області, антикорупційного законодавства в межах, передбачених законодавством;

- проводить спільні засідання з іншими постійними комісіями, департаментами, управліннями облдержадміністрації, правоохоронними та контролюючими органами з питань гласності, законності, захисту прав людини, боротьби з організованою злочинністю, зміцнення дисципліни, охорони громадського порядку, при необхідності вносить пропозиції щодо розгляду їх на сесії обласної ради;

- розглядає проекти обласного бюджету, програми соціально-економічного та культурного розвитку області в частині компетенції, пропонує зміни, доповнення до бюджету;

- подає для узагальнення постійній комісії з питань бюджету, фінансів та податків пропозиції з питань щодо внесення змін та доповнень до обласного бюджету;

- узагальнює пропозиції щодо кандидатур до складу поліцейської комісії і подає їх на розгляд ради;

- погоджує кандидатури для відзначення Почесною грамотою, Грамотою Верховної Ради України;

- попередньо розглядає питання оцінки діяльності органів поліції на території Рівненської області та може ініціювати питання щодо прийняття резолюції недовіри керівнику органу (підрозділу) поліції;

- бере участь у відкритих зустрічах керівників територіальних органів поліції з представниками органів місцевого самоврядування на рівнях області, районів, міст та сіл з метою налагодження ефективної співпраці між поліцією та органами місцевого самоврядування і населенням;

- здійснює державну регуляторну політику у частині, що віднесена законом до компетенції постійної комісії;

- звітує перед радою про проведену роботу.

Назад до розділу