• На головну

  • Версія для
    друку

  • Мапа сайту

  • Контакти
Закрити

Авторизація

Увійти на сайт | Реєстрація

майдан Просвіти,1 м.Рівне, 33013 тел.(0362)69–52–02, факс (0362)62–00–64, Е-mail: oblrada@rada.rv.ua

Архів новин

  
Пн Вт Сер Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Рішення обласної ради 7 скликання

Опубліковано: 14.12.2018

 

 

У  К  Р  А  Ї  Н  А

РІВНЕНСЬКА   ОБЛАСНА   РАДА

Сьоме скликання

(Двадцять третя сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 07 грудня 2018 року                                                                         1230

 

Про внесення змін до Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища

 

Враховуючи подання обласної державної адміністрації, відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою подальшого вдосконалення механізму планування та використання коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, за погодженням з постійними комісіями та президією обласної ради, обласна рада

в и р і ш и л а:

         1. Внести до Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, затвердженого рішенням обласної ради від 12.08.2010 № 1701, зі змінами від 25.10.2013 №1043 зміни, що додаються.

         2. Обласній державній адміністрації про хід виконання рішення інформувати обласну раду до 15 квітня щороку.

         3. Пункт 2 рішення обласної ради від 25.10.2013 № 1043 визнати таким, що втратив чинність.

         4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків, і з питань екології, природокористування, охорони навколишнього середовища та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

 

 

 

Голова ради                                                                         О.Ю. Данильчук


ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Рівненської обласної ради

від 07 грудня 2018 року

1230

 

 

ЗМІНИ

ДО  ПОРЯДКУ  ПЛАНУВАННЯ  ТА  ФІНАНСУВАННЯ

ПРИРОДООХОРОННИХ  ЗАХОДІВ  З  ОБЛАСНОГО  ФОНДУ

ОХОРОНИ  НАВКОЛИШНЬОГО  ПРИРОДНОГО  СЕРЕДОВИЩА

 

1. Пункт 1.1 розділу 1 Порядку викласти у такій редакції:

«1.1.Порядок планування та фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (надалі – Порядок) розроблено керу­ючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (від 21.05.1997 №280/97-ВР) та відповідно до Бюджетного кодексу України (від 08.07.2010 №2456-VІ), Закону України «Про охорону навколиш­нього природного сере­до­ви­ща» (від 25.06.1991 №1264-ХІІ), Положення про Державний фонд охорони навко­лиш­ньо­го природного середовища (постанова Кабінету Міністрів Ук­раїни від 07.05.1998 №634), Порядку планування та фінансування природо­охо­ронних заходів (наказ Міністерства екології та природних ресурсів Ук­раїни від 12.06.2015 №194, зареєст­ро­ваний в Мін­юс­ті України від 18.08.2015 №994/17439) та Положення про обласний фонд охорони навколишнього при­родного сере­довища (рішення обласної ради від 26.10.2010 №1497)».

 

2. Пункт 2.1. розділу 2 Порядку викласти у такій редакції:

        «2.1.Основою для розгляду та включення природоохоронного заходу до проекту «Переліку природоохоронних заходів, які фінансуються з обласного природоохоронного фонду на відповідний рік» (надалі – Перелік) є «Запит про виділення коштів з обласного природо­охоронного фонду» (надалі – Запит) на визначений бюджетний період. В разі невключення запропонованих Запитом робіт на фінансування в поточному році на наступний рік надається оновлений пакет документів».

 

3. Пункт 2.3. розділу 2 викласти у такій редакції:

«2.3. Форми Запиту та невід’ємних додатків до нього є визначеними і наведені в Додатку («Кошторис витрат, для здійснення природоохоронного заходу з обласного природоохоронного фонду у визначеному році», «Екологічний висновок» та «Довідка про надходження та використання коштів з початку будівництва об’єкта»).

         Подавачі Запиту можуть включати до кошторису такі витрати: оплата праці (з нарахуванням), оплата послуг за оренду приміщення, обладнання, оргтехніки, транспортних засобів та витрати на їх обслуговування, послуги зв’язку, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, видатки на відрядження та інші витрати, за умови, що вони спрямовуються на проведення запропонованих заходів».

 

         4. Пункт 2.4. розділу 2 викласти у такій редакції:

        «2.4.Інформація, яка має бути викладена в «Екологічному висновку», наведена в Додатку».

        

         5. Пункт 3.1. розділу 3 викласти у такій редакції:

           «3.1.Попередній розгляд Запитів, що надійшли до Департаменту екології, здійснюється спеціалістами відділу, на який покладені відповідні обов’язки згідно з  положенням про відділ, і включає перевірку комплектності та правильності оформлення документів відповідно до вимог п.п. 2.3.-2.4. цього Порядку».

 

         6. Пункт 3.4. розділу 3 викласти у такій редакції:

        «3.4.Запити, в яких заплановані до виконання заходи не передбачені Переліком видів діяльності, що нале­жать до природоохоронних заходів, який затверджено постановою Кабінету Мініст­рів Украї­ни від 17.09.1996 №1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» (із змінами та доповненнями) (надалі – Постанова 1147), не опрацьовуються, про що письмово повідомляється подавачу Запиту».

 

        7. Пункт 3.5. розділу 3 викласти у такій редакції:

        «3.5.Розгляд Запитів на відповідність програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, аналіз щодо відповідності запропонованих в них заходів Постанові 1147, визначення загальної потреби обсягів для фінансування у розрізі поданих запитів здійснюється Робочою гру­пою Департаменту екології, яка створюється та затверджується відповідним наказом».

 

                8. Пункт 3.6. розділу 3 викласти у такій редакції:

                «3.6. Робочою групою Департаменту екології форму­ється загальний проект переліку природоохорон­них за­хо­дів з обласного природоохоронного фонду з усіх Запитів, які відповідають вимогам п.3.1. Порядку і Пос­та­нові 1147 та надається на розгляд облдерж­ад­мі­ніст­ра­ції, а також двом постійним комісіям Рівненської обласної ра­ди: з питань бюд­же­ту, фінансів та податків та з питань екології, природо­користування, охорони навколи­ш­ньо­го середовища та ліквідації наслідків Чорноби­льської катастрофи (надалі – Постійні комісії).

  Разом з загальним проектом Переліку за робочою необхідністю надаються Запити».

 

 

9. Пункт 5.2. розділу 5 викласти у такій редакції:

«5.2.Відбір природоохоронних заходів здійснюється на підставі інформації, вказаної в Запитах та документах, визначених у пункті 2.3.-2.4. Порядку, за такими критеріями:

- відповідність загальній меті, завданням Програм та напрямкам діяльності, які забез­пе­чують реалізацію Програм екологічного та соціально-економічного розвитку;

- готовність заходу на час подання запиту;

- економічна ефективність (термін окупності);

- наявність власних коштів як джерела фінансування та/або наявність гарантованого співфінансування з інших джерел (10-50%);

- природоохоронний ефект;

- термін реалізації заходу».

 

10. Форми «Запиту про виділення коштів з обласного природоохоронного фонду», «Кошторису витрат, для здійснення природоохоронного заходу з обласного природоохоронного фонду у визначеному році», «Екологічного висновку» та «Довідки про надходження та використання коштів з початку будівництва об’єкта» викласти у такій редакції:

 


       Додаток.

Запит

про виділення коштів з

обласного природоохоронного фонду

в ______  році.

 

1.Назва природоохоронного заходу ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2. Відомості про Подавача запиту:

2.1. Повна назва (без скорочень згідно з установчими документами)______________

________________________________________________________________________

2.2.Адреса ______________________________________________________________

2.3.Телефон, факс, контактна особа__________________________________________

2.4.Форма власності _______________________________________________________

3. Відомості про Замовника заходу:

3.1.Повна назва (без скорочень згідно з установчими документами)_______________

________________________________________________________________________

3.2.Адреса _______________________________________________________________

3.3.Телефон, факс_________________________________________________________

3.4.Форма власності_______________________________________________________

4.Відомості про об’єкт (підприємство, установу, організацію, місце), де здійснюватиметься природоохоронний захід (заповнюється, якщо вони не є подавачами запиту):

4.1.Повна назва__________________________________________________________

4.2.Адреса ______________________________________________________________

4.3.Телефон, факс________________________________________________________

4.4.Форма власності ______________________________________________________

5. Характеристика заходу:

5.1.Мета та головні завдання (короткий зміст роботи та запланованих заходів для її виконання)_______________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

5.2. Підстава для виконання (вказати нормативно-правові акти, якими передбачене фінансування заходу з обласного фонду, бюджетні програми або інші підстави з зазначенням конкретних пунктів, підпунктів, розділів, інше)__________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

5.3.Очікувані кількісні та (або) якісні характеристики природоохоронного ефекту (результативні показники, показники ресурсо- та енергозбереження, інше)______________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

6. Проектна документація:

6.1.Розробник____________________________________________________________

6.2.Ким і коли затверджена, дата та № Експертного звіту_______________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

6.3. Строк реалізації природоохоронного заходу (вказати дати його початку, закінчення та тривалість з проектом)_____________________________________________________

7. Фінансування заходу :

7.1.Загальна кошторисна вартість ___________ (тис.грн.)

7.2.Готовність заходу на момент подання запиту (тис.грн. та в % від загальної вартості)_________________________________________________________________

7.3. Видатки на виконання природоохоронного заходу за КЕКВ_________:

Джерело фінансування

Обсяги фінансування, тис.грн.

Загальна кошторисна вартість заходу

Заплановано на наступні роки

Заплановано на _______рік

Фактичні за попередні роки

Державний бюджет

 

 

 

 

Обласний бюджет

 

 

 

 

у тому числі обласний фонд охорони навколишнього природного середовища

 

 

 

 

-       Місцеві бюджети ( бюджети міст обласного значення, районні бюджети, бюджети об'єднаних територіальних громад, сіл, селищ)

 

 

 

 

у тому числі місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища

 

 

 

 

Власні кошти підприємств, установ, організацій

 

 

 

 

Інші кошти (не заборонені чинним законодавством)

 

 

 

 

Усього за заходом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(посада керівника)

 

(підпис)

 

(П.І.Б.)

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(П.І.Б.)

М. П.

________________________________________________________________

1) до п.1. - Назва заходу повинна бути лаконічною, чіткою, відображати зміст заходу та відповідати Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженому постановою КМУ від 17.09.96р. № 1147 (зі змінами та доповненнями);

2) для підтвердження викладеної у Запиті інформації до нього можуть бути надані додаткові матеріали:

-  копії документів, що вказані підставою для виконання заходу, або витяги з них (прог­рами, рішення місцевих рад, профільних колегій, акти обс­­тежень тощо);

- копії прайс-листів, кошторисні розрахунки інші підтверджуючі документи щодо цін заплановиних до придбання товарів, послуг;

- в разі здійснення робіт:

- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва;

- позитивний експертний звіт щодо розгляду проектної документації;

- інше (за бажанням подавача).


ЕКОЛОГІЧНИЙ ВИСНОВОК

для здійснення природоохоронного заходу

в ______  році з обласного природоохоронного фонду

 

1.         Назва природоохоронного заходу___________________.

2.         Вказати пункт (пункти) Переліку видів діяльності, що належать до природо­охорон­них заходів, затверд­женого постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147, якому відповідає запропонований захід ___________________________.

3.         Підстава для виконання (вказати нормативно-правові акти, якими передбачене фінансування заходу з обласного фонду, бюджетні програми або інші підстави з зазначенням конкретних пунктів, підпунктів, розділів, інше) _________________________.

4.         Опис екологічної проблеми, історія її виник­нення, стан справ на час подання Запиту, та захо­ди, які вже здійснювалися для її усунення (в разі їх проведення)_____________.

5.         Заходи, які необхідно здійс­нити для ви­рішення/призупинення/попередження/інше екологічної проблеми, в т.ч. окремо у році на який подається Запит______________________.

6.         Кількісні та/або якісні ха­рак­теристики запропо­но­ва­ного до виконання захо­ду (в разі виконання заходу в попередні роки – зазначити джерела фінансування, обсяги виконаних робіт, виконавця робіт, освоєні кошти. Для будівельних робіт – вказати розробника проектно-кошторисної документації та її вартість)_______________________.

7.         Заходи, які заплановані до виконання з обласного природоохоронного фонду в році, на який подається Запит_________________________________.

8.         Доцільність здійснення природоохоронного захо­ду та залучення коштів обласного природоохо­ронного фонду для його реалізації, заплановане співфінансування___________.

9.         Природоохоронний ефект, очікувальні кількісні та (або) якісні характеристики природоохоронного ефек­ту (результативні показ­ни­ки), зокрема у відповідний рік фінансування природо­охо­ронного заходу________________________________________.

 

 

 

 

 

 

 

(посада керівника)

 

(підпис)

 

(П.І.Б.)

 

М. П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(посада*)

 

(підпис)

 

(П.І.Б.)

*- вказується посадова особа, в обов’язки якої входять питання екології та охорони навколишнього природного середовища

 

 


(Для капітальних видатків)

 

КОШТОРИС ВИТРАТ,

ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПРИРОДООХОРОННОГО ЗАХОДУ

З ОБЛАСНОГО ПРИРОДООХОРОННОГО ФОНДУ 

В _____РОЦІ

 

 

Назва заходу:

 

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

 

п/п

Види робіт (етапи реалізації) згідно затвердженої проектно-кошторисної документації

Сума

(тис.грн.)

КЕКВ

1

2

3

4

 

 

 

 

 

ВСЬОГО:

 

 

 

 

 

 

 

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(посада керівника)

 

(підпис)

 

(П.І.Б.)

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(П.І.Б.)

М. П.


(Для поточних видатків)

 

 

КОШТОРИС ВИТРАТ,

ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПРИРОДООХОРОННОГО ЗАХОДУ

З ОБЛАСНОГО ПРИРОДООХОРОННОГО ФОНДУ

В _____РОЦІ

 

 

Назва заходу:

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

п/п

Види робіт (етапи реалізації)

КЕКВ

Сума

(тис.грн.)

1

2

3

4

1

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

ВСЬОГО:

 

 

 

в т.ч. за статтями витрат*:

 

1

Оплата праці

 

2

Нарахування на заробітну плату

 

3

Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, в т.ч..

 

 

4

Видатки на відрядження

 

5

Оплата послуг (крім комунальних), в т.ч.

 

 

6

Інші видатки, в т.ч.

 

 

 

 

 

*- вказуються попередньо заплановані показники, які можуть бути відкореговані під час фактичного виконання заходу.

 

 

 

 

 

 

 

 

(посада керівника)

 

(підпис)

 

(П.І.Б.)

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(П.І.Б.)

М. П.

 

 

 

 

 


ДОВІДКА*

про надходження та використання коштів з початку будівництва об’єкта

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(назва природоохоронного заходу, рік початку будівництва)

 

1. Загальна кошторисна вартість (тис. грн).

2. Кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт (тис. грн).

3. Надійшло коштів з початку будівництва:

3.1. державний бюджет ______ (тис. грн);

3.2. місцевий бюджет______ (тис. грн), у тому числі:

обласний бюджет (бюджет Автономної Республіки Крим) ______ (тис. грн),

 у тому числі обласний природоохоронний фонд _______(тис. грн);

бюджети міст обласного (республіканського – Автономна Республіка Крим) зна­чен­ня, міст Києва та Севастополя, районні бюджети, бюджети об'єднаних територіальних громад, бюджети сіл, селищ, міст районного значення __________ (тис. грн),

 у тому числі місцеві природоохоронні фонди  _____(тис. грн);

    3.3. власні кошти підприємств, установ, організацій ______ (тис. грн);

    3.4. інші кошти (не заборонені чинним законодавством)______ (тис. грн).

 

УСЬОГО:

використано ______ (тис. грн);

залишок матеріалів на суму______,

у тому числі:

 

Найменування підрядної організації

Сума

Зазначаються відповідні документи, що підтверджують виконання робіт, надання послуг чи придбання матеріалів, виробів та конструкцій

Дата виконання робіт (число, місяць, рік)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(посада керівника)

 

(підпис)

 

(П.І.Б.)

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(П.І.Б.)

М. П.

 

 

_____________________________________________________________________________

* - подається при плануванні  видатків, пов’язаних з фінансуванням об’єктів капітального будівництва.

 

 

Назад до розділу