Рішення обласної ради 7 скликання

Опубліковано: 09.10.2019

 

У  К  Р  А  Ї  Н  А

РІВНЕНСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА

Сьоме скликання

(Двадцять восьма сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 08 жовтня 2019 року                                                                                           1504

 

Про внесення змін до Статуту комунального підприємства "Обласний туберкульозний санаторій м. Костопіль" Рівненської обласної ради

 

Враховуючи подання Рівненської обласної державної адміністрації, керуючись статтею 107 Цивільного кодексу України, статтею 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", обласна рада

в и р і ш и л а:

1. Затвердити зміни до Cтатуту комунального підприємства "Обласний туберкульозний санаторій м. Костопіль" Рівненської обласної ради, затвердженого рішенням обласної ради від 15 березня 2019 року №1309, виклавши його в у новій редакції, що додається.

 

2. Керівнику комунального підприємства "Обласний туберкульозний санаторій м. Костопіль" Рівненської обласної ради подати Cтатут підприємства, викладений у новій редакції, на державну реєстрацію в порядку, встановленому чинним законодавством, та проінформувати обласну раду.

 

 

 

 

Голова ради                                                                        О.Ю. Данильчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Рівненської обласної ради

від 08 жовтня 2019 року

1504

Голова Рівненської обласної ради

 

_______________  О.Ю. Данильчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

 

КОМУНАЛЬНОГО  ПІДПРИЄМСТВА

"ОБЛАСНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ САНАТОРІЙ

М. КОСТОПІЛЬ"

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місто Костопіль – 2019

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.   Цей Статут визначає правові та економічні основи організації та діяльності КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ОБЛАСНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ САНАТОРІЙ М. КОСТОПІЛЬ" РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ  (надалі – "Санаторій"). За своїм статусом Санаторій є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає спеціалізовану медичну допомогу, послуги,
будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом.

Санаторій заснований на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області. Власником Санаторію є територіальні громади сіл, селищ, міст Рівненської області, в особі Рівненської обласної ради (далі – Власник). Санаторій є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Власнику.

Санаторій є правонаступником усіх прав та обов'язків комунального закладу "Обласний туберкульозний санаторій м. Костопіль" Рівненської обласної ради, який створений 01.04.1991 (наказ обласного управління охорони здоров’я від 01.04.1991 №120), комунального закладу "Обласний туберкульозний санаторій м. Костопіль" Рівненської обласної ради (рішення Рівненської обласної ради  від 16.11.12 №752).

Майно Санаторію є спільною власнiстю територiальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області в особi Рівненської обласної ради.

1.2. Санаторій керується у своїй діяльності чинним законодавством України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров'я України, рішеннями Рівненської обласної ради, розпорядженнями голови Рівненської обласної ради та голови Рівненської обласної державної адміністрації, цим Статутом і погодженими планами роботи.

1.3. Санаторій є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків,  органах Державного  казначейства, печатку зі своєю назвою, кутовий штамп, емблему та інші необхідні реквізити.

1.4. Санаторій є неприбутковою організацією і фінансується за рахунок бюджетних коштів та інших  джерел, не заборонених законом.

1.5. Санаторій здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

1.6. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Санаторію або їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Не вважається розподілом доходів Санаторію використання власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

При виконанні покладених на нього завдань Санаторій може використовувати власні надходження, отримані відповідно до чинного законодавства України.

1.7. Санаторій самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями відповідно до чинного законодавства України.

1.8. Санаторій не відповідає за зобов'язаннями Власника, а Власник не відповідає за зобов'язаннями Санаторію.

1.9. Держава, її органи не несуть відповідальності за зобов'язаннями Санаторію. Санаторій не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів а також інших підприємств, установ, організацій.

У межах своєї статутної діяльності та положень цього Статуту Санаторій має право укладати від свого імені правочини, виступати позивачем  та відповідачем у судах.

1.10. Найменування Санаторію:

– повне: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБЛАСНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ САНАТОРІЙ М. КОСТОПІЛЬ" РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

– скорочене: КП "ОБЛТУБСАНАТОРІЙ М. КОСТОПІЛЬ".

1.11. Юридична адреса: вулиця Гетьманська, 1А,  місто Костопіль,  Рівненська область, 35000.

 

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Метою діяльності Санаторію є здійснення лікувально-профілактичної діяльності щодо забезпечення хворих всіма видами санаторно-лікувальної допомоги, зменшення тимчасової та стійкої втрати працездатності, профілактики захворювання на туберкульоз та повернення хворих до активного способу життя.

2.2. Предметом та видами основної діяльності Санаторію є:

-         здійснення медичної практики відповідно до спеціальностей, які вказані в рішенні Ліцензійного органу;

-         надання санаторно-курортної допомоги хворим на туберкульоз особам відповідно до уніфікованих протоколів надання медичної допомоги; 

-         відбір, санаторне лікування хворих на туберкульоз та осіб із груп  ризику відповідно  до медичних показань з метою забезпечення ефективності медичної реабілітації, тривалості та стійкості її результатів;

-         медична реабілітація хворих на туберкульоз осіб;

-         диспансерний нагляд хворих на туберкульоз осіб;

-         попередження рецидиву туберкульозу, лікування супутніх захворювань;

-         надання медичної допомоги хворим на туберкульоз особам, взятим під варту;

-         послуги контрольованого лікування;

-         реабілітація хворих на туберкульоз в санаторних умовах;

-         взаємодія з суб’єктами надання первинної та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хворих на туберкульоз, лікування ускладнень;

-         проведення експертизи тимчасової непрацездатності;

-         участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя та профілактики туберкульозу;

-         участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та законодавством;

-         координація діяльності лікарів з  надання  медичної допомоги з іншими суб’єктами медичної практики;

-         надання платних послуг з медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;

-         інші функції, що випливають із покладених на Санаторій завдань.

2.3. Покази для направлення в Санаторій:

-         лікування не бацилярних форм туберкульозу в підтримуючій фазі;

-         оздоровлення осіб із залишковими змінами після вилікуваного туберкульозу органів дихання, опорно-рухового апарату, сечовидільної системи;

-         реабілітація інвалідів з наслідками перенесеного туберкульозу;

-         оздоровлення осіб з групи ризику на туберкульоз.

2.4. Протипоказами для перебування в Санаторії є загальні протипокази, передбачені для направлення в санаторій.

2.5. Термін перебування хворих в Санаторії встановлюється індивідуально в залежності від характеру, перебігу процесу лікування та соціального стану пацієнта. Питання тривалості лікування та оздоровлення розглядаються комісією, призначеною наказом Керівника Санаторію.

2.6. Санаторій може надавати платні послуги в порядку і межах, встановлених чинним законодавством України.

2.7. Санаторій формує свою господарську, фінансову та іншу діяльність з виконання планів роботи, погоджених з органом, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, виключно на підставі законодавства України, з дотриманням положень, встановлених цим Статутом.

2.8. Для забезпечення виконання покладених на Санаторій завдань, зобов’язань Санаторій має право звертатися до органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади області усіх рівнів за відповідною інформацією.

                          

3. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ САНАТОРІЮ

3.1.   Для забезпечення діяльності Санаторію створюється статутний капітал, який формується з активів Санаторію і становить 
2 212 041,23 гривень  (два мільйони двісті дванадцять тисяч сорок одна гривня двадцять три копійки).

3.2. Зміна розміру статутного капіталу Санаторію здійснюється відповідно до рішення Рівненської обласної ради.

 

4. МАЙНО САНАТОРІЮ

4.1. Майно Санаторію становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші матеріальні та фінансові ресурси, вартість яких відображається на самостійному балансі Санаторію.

4.2. Майно Санаторію є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області і закріплюється за Санаторієм на правах оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Санаторій володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним Власником, для здійснення статутної діяльності у межах, встановлених чинним законодавством України та з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом.

Відчуження, передача в оренду, заставу, позику, найм юридичним чи фізичним особам, а також списання основних засобів Санаторій здійснює у межах чинного законодавства України та відповідно до цього Статуту.

4.3. Джерелами формування майна  Санаторію є:

- грошові та матеріальні внески Власника;

- фінансування з бюджетів усіх рівнів;

- грошові кошти страхових компаній;

- безоплатні або благодійні внески, гранти, дарунки, пожертвування організацій, громадян, підприємців;

- майно, придбане в установленому законодавством  порядку;

- централізовані кошти Міністерства охорони здоров’я України;

- доходи, одержані від реалізації продукції (послуг), а також від інших доходів господарської діяльності;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

Санаторій має право здавати в оренду рухоме і нерухоме майно у порядку, визначеному чинним законодавством.

4.4. Відчуження, передача в оренду, заставу, позику, найм юридичним чи фізичним особам, а також списання основних засобів Санаторій здійснює з дозволу обласної ради у межах чинного законодавства України та відповідно до цього Статуту.

 

5. ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ САНАТОРІЮ

5.1. Санаторій самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрями свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.

5.2. Санаторій надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику.  Санаторій має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.

Санаторій надає платні послуги у порядку, визначеному чинним законодавством України.

5.3. Санаторій не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам. Відчужувати, віддавати в заставу, позику, найм майнові об’єкти, що належать до основних фондів, здавати в оренду цілісні майнові комплекси структурних одиниць та підрозділів Санаторій має право лише за попередньою згодою Рівненської обласної ради.

5.4. Списання з балансу не повністю замортизованих основних фондів, а також прискорена амортизація основних фондів Санаторію можуть проводитися лише за згодою Власника.

5.5. Санаторій зобов’язаний виконувати завдання Власника, а також враховувати їх при формуванні програми діяльності, визначенні  перспектив свого економічного і соціального розвитку.

5.6. Санаторій є суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності, має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до предмета своєї діяльності та чинного законодавства України, що регулює цю діяльність.

5.7. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Санаторій користується повним обсягом прав суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності та несе відповідальність за порушення чинного законодавства України, укладених контрактів, заподіяння шкоди.

5.8. Санаторій веде первинний  бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію,  надає відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності. Встановлення цін і тарифів на виконані роботи, виготовлену продукцію та надані послуги здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.9. Умови оплати праці трудового колективу визначаються відповідно до вимог чинного законодавства України.

Санаторій  може самостійно встановлювати форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних та компенсаційних і гарантійних виплат у колективному договорі з дотриманням мінімальних норм та гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами.

5.9.1 Санаторій розробляє та затверджує структуру і штатний розпис відповідно до чинного законодавства.

 

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ САНАТОРІЮ ТА ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ

6.1. Органом управління Санаторію є Рівненська обласна рада.

6.2. До компетенції Рівненської обласної ради, як органу управління належить:

6.2.1. розпорядження основними засобами Санаторію:

- прийняття рішень про відчуження майна;

- позика, застава;

- списання не повністю замортизованих основних засобів;

6.2.2. затвердження та внесення змін до Статуту Санаторію;

6.2.3. погодження планів Санаторію та затвердження звітів про їх виконання в установленому порядку;

6.2.4. призначення та звільнення керівника Санаторію;

6.2.5. прийняття рішення про припинення діяльності Санаторію, його ліквідацію, затвердження ліквідаційного балансу.

6.2.6. Органом управління Санаторію також є наглядова рада (в разі її утворення). Наглядова рада Санаторію утворюється за рішенням Рівненської обласної ради.

Порядок утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради та її комітетів, порядок призначення членів наглядової ради затверджуються рішенням  Рівненської обласної ради.

 

КЕРІВНИК САНАТОРІЮ

6.3. Керівництво поточною діяльністю Санаторію здійснює директор (далі – Керівник), який призначається Власником шляхом укладання контракту. Кваліфікаційні вимоги до особи, яка претендує на посаду директора встановлюються відповідно до вимог чинного законодавства України.

У випадку, передбаченому законом, Керівник призначається Власником або органом, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області шляхом укладання контракту.

6.4. У Контракті визначається строк найму, права, обов'язки і відповідальність Керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови за погодженням сторін.

6.5. Керівник може бути звільнений з посади раніше закінчення терміну дії Контракту з підстав та в порядку, визначеному Контрактом, чинним законодавством України та Положенням про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області.

6.6. Керівник підзвітний Власнику з усіх питань Статутної, фінансової, соціально-побутової, організаційно-господарської діяльності Санаторію, несе перед ним відповідальність за забезпечення діяльності  відповідно до покладених на неї завдань і функцій згідно чинного законодавства України. 

6.7. Керівник вирішує усі питання діяльності Санаторію, з урахуванням  обмежень, передбачених даним Статутом.

6. 8. До компетенції Керівника відноситься:

6.8.1. забезпечення  Статутної діяльності Санаторію;

6.8.2. вирішення поточних питань роботи Санаторію;

6.8.3. вирішення внутрішніх кадрових питань;

6.8.4. вирішення питань матеріально-технічного забезпечення;

6.8.5. організація ведення обліку, звітності, внутрішнього контролю;

6.8.6. забезпечення встановлення у колективному договорі форм і систем оплати праці, норм праці, розцінок, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних та компенсаційних і гарантійних виплат  з дотриманням норм та гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами;

6.8.7. укладання договорів та угод, які пов’язані з діяльністю Санаторію;

6.8.8. видача довіреностей на представництво та захист інтересів у суді та інших довіреностей, які необхідні для забезпечення діяльності Санаторію;

6.8.9. відкриття в органах державної казначейської служби та установах банків рахунків, які необхідні для забезпечення діяльності Санаторію;

6.8.10. право першого підпису на фінансових документах;

6.8.11. розпорядження коштами та майном Санаторію відповідно до чинного законодавства України та Статуту;

6.8.12. прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Санаторію згідно з чинним законодавством України;

6.8.13. затвердження положень про структурні підрозділи Санаторію, посадових інструкцій працівників та інших необхідних документів;

6.8.14. ведення переговорів щодо укладення колективного договору, укладення колективного договору, звітування та несення відповідальності за його виконання;

6.8.15. накладення дисциплінарних стягнень на працівників Санаторію;

6.8.16. зобов’язаний організувати проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників Санаторію згідно вимог Кодексу законів про працю України;

6.8.17. створення належних умов працівникам для високопродуктивної праці, забезпечення додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

6.8.18. несення персональної відповідальності за збереження, відчуження, списання майна та втрати, у будь-якій формі, майна Санаторію;

6.8.19. несення персональної відповідальності за будь-які порушення, вчинені при зміні балансової вартості майна Санаторію;

6.8.20. вчинення інших дії в порядку та межах встановлених законодавством України.

6.9. При здійсненні діяльності Санаторію Керівник забезпечує:

6.9.1. Дотримання відповідних умов, передбачених чинним законодавством України, щодо діяльності Санаторію;

6.9.2. Організацію бухгалтерського обліку та контроль за фінансовою звітністю Санаторію;

6.9.3. Розробку  структури та штатного розпису. Затвердження штатного розпису відповідно до чинного законодавства;

6.9.4. Належний рівень побутових умов для перебування в Санаторії;

6.9.5. Виконання Санаторієм у своїй діяльності норм та вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, а також забезпечення екологічної безпеки.

6.10. У межах своєї компетенції Керівник видає накази, розпорядження, обов’язкові для виконання усіма працівниками Санаторію та здійснює контроль за їх виконанням.

6.11. Керівник має право без довіреності виконувати дії від імені Санаторію в межах чинного законодавства України.

6.12. У разі відсутності Керівника його обов'язки виконує заступник згідно із розподілом функціональних обов'язків.  А у разі відсутності особи, що  може виконувати обов'язки Керівника, його обов'язки виконує посадова особа, визначена Власником в установленому порядку.

6.13. Керівник та головний бухгалтер Санаторію несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності обліку та звітності.

6.14. На вимогу Власника або органу, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, Санаторій у встановлений ними термін надає інформацію стосовно будь-яких напрямків своєї діяльності.

6.15. З метою дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів, додержання вимог законодавства при здійсненні медичного обслуговування населення закладом охорони здоров’я, фінансово-господарської діяльності  створюється Спостережна Рада.

 

7. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ САНАТОРІЮ

7.1. Трудовий колектив Санаторію складають фізичні особи, які своєю працею беруть участь у його діяльності на підставі трудових договорів.

7.2. Трудовий   колектив Санаторію формується на загальних засадах     відповідно до вимог чинного законодавства України.                          

7.3. Основною формою здійснення повноважень трудового колективу є загальні збори.

7.4. Умови організації та оплати праці трудового колективу Санаторію, їх соціальний захист визначаються відповідно до вимог чинного законодавства України.

Відносини  між  адміністрацією  Санаторію та  трудовим   колективом регулюються колективним договором  та  правилами  внутрішнього  трудового  розпорядку.

7.5. Загальні збори трудового колективу розглядають проект колективного договору та приймають рішення щодо схвалення або відхилення цього проекту.

7.6. Трудовий колектив Санаторію провадить свою діяльність відповідно до Статуту, Колективного договору та посадових інструкцій згідно з чинним законодавством України.

 

8. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ САНАТОРІЮ

8.1. Контроль за окремими сторонами діяльності Санаторію здійснюють державні органи, на які, відповідно до чинного законодавства України, покладено контроль за використанням бюджетних коштів, за сплатою податків та інших обов'язкових платежів, здійснення нагляду за безпекою виробництва та праці, протипожежною та екологічною безпекою, інші органи відповідно до законодавства України.

8.2. Відносини Санаторію з органами державної влади і місцевого самоврядування регулюються відповідно до цього Статуту, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", інших законодавчих актів України, які визначають компетенцію цих органів.

8.3. Власний контроль за діяльністю Санаторію здійснює Рівненська обласна рада, шляхом перевірок всіх питань фінансово-господарської діяльності, за власною ініціативою або на вимогу профільної постійної комісії обласної ради.

8.4. На вимогу Власника Санаторій зобов'язаний  проводити незалежну аудиторську перевірку фінансової  звітності  та бухгалтерського  обліку.

 

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ САНАТОРІЮ

9.1. Діяльність Санаторію припиняється в результаті передачі всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам-правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу) або ліквідації.

У разі припинення Санаторію (ліквідації, злиття, поділу, приєднання, виділу або перетворення) усі активи  передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, або зараховуються до доходу бюджету.

9.2. Злиття, приєднання, поділ, перетворення та виділ здійснюються за рішенням Рівненської обласної ради, або у випадках, передбачених законом, за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

9.3. Рівненська обласна рада або суд призначають комісію з припинення діяльності Санаторію (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та   встановлюють порядок і строки припинення діяльності Санаторію відповідно до чинного законодавства України.

9.4. Виконання функцій комісії з припинення діяльності Санаторію може бути покладено на орган, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області.                           

9.5. У разі злиття Санаторію з іншою юридичною особою усі майнові, права та обов'язки кожного з них переходять до юридичної особи, що утворена   внаслідок злиття. 

9.6. У разі приєднання Санаторію до іншої юридичної особи, до останньої переходять усі її майнові права та обов'язки, а в разі приєднання одного або кількох юридичних осіб до Санаторію переходять усі майнові права та обов'язки приєднаних юридичних осіб.

9.7. У разі поділу Санаторію, усі його майнові права і обов'язки переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках до кожної з нових юридичних осіб.

9.8. У разі виділення однієї або кількох нових юридичних осіб, до кожної з них переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права та обов'язки.

9.9. У разі перетворення Санаторію в іншу юридичну особу усі його майнові права і обов'язки переходять до новоутвореної юридичної  особи.                                                                                                                  

9.10. Санаторій може бути ліквідовано:                                        

- за рішенням Рівненської обласної ради;                                    

- за рішенням суду про визнання недійсною державної реєстрації юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

9.11. Санаторій є таким, що припинив свою діяльність, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення  діяльності.

 

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться на підставі рішення   Рівненської обласної ради.

10.2. Зміни та доповнення до цього Статуту підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.