Проекти рішень обласної радиПРОЕКТ

Оприлюднено 05.09.2019

 

У  К  Р  А  Ї  Н  А

РІВНЕНСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА

Сьоме скликання

(Двадцять дев'ята сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від __ __________ 20___ року                                                                             № _____

 

Про внесення змін до Статуту комунального підприємства "Рівненський обласний спеціалізований центр реабілітації дітей з органічними ураженнями центральної нервової системи з порушенням психіки та паліативної допомоги дітям" Рівненської обласної ради

 

Враховуючи подання Рівненської обласної державної адміністрації, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 675 "Про затвердження Положення про центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям", керуючись статтею 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", за погодженням з постійними комісіями та президією обласної ради, обласна рада

в и р і ш и л а:

1. Затвердити Cтатут комунального підприємства "Рівненський обласний спеціалізований центр реабілітації дітей з органічними ураженнями центральної нервової системи з порушенням психіки та паліативної допомоги дітям" Рівненської обласної ради у новій редакції, що додається.

 

2. Головному лікарю комунального підприємства "Рівненський обласний спеціалізований центр реабілітації дітей з органічними ураженнями центральної нервової системи з порушенням психіки та паліативної допомоги дітям" Рівненської обласної ради:

подати Cтатут підприємства, викладений у новій редакції, на державну реєстрацію в порядку, встановленому чинним законодавством;

здійснити дії, передбачені законодавством, необхідні для забезпечення діяльності комунального підприємства, та проінформувати обласну раду.

 

Голова ради                                                                        О.Ю. Данильчук

Проект рішення підготовлений управлінням охорони здоров'я облдержадміністрації.

Начальник управління                                                         Ю.Ю. Осіпчук

          

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Рівненської обласної ради

від ___ ___________ 20___ року

№ ______

Голова Рівненської обласної ради

 

_____________  О.Ю. Данильчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

"РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ОРГАНІЧНИМИ УРАЖЕННЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ З ПОРУШЕННЯМ ПСИХІКИ ТА ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ" РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місто Рівне – 2019

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Цей Статут визначає правові та економічні основи організації та діяльності КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВАРІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ОРГАНІЧНИМИ УРАЖЕННЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ З ПОРУШЕННЯМ ПСИХІКИ ТА ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ” РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (далі – Центр).

За своїм статусом Центр є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги медико-фізичної, медико-педагогічної та соціальної реабілітації дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, дітей з обмеженнями життєдіяльності (дітей, які можуть стати інвалідами, діти-інваліди) віком від народження до 14 років (включно), надає паліативну допомогу та здійснює догляд за дітьми-інвалідами – інвалідами підгрупи А, за дітьми з порушенням центральної нервової системи та психіки, забезпечує захист їх прав та законних інтересів в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом.

Центр заснований на спільній власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Рівненської області. Засновником та власником Центру є територіальні громади  сіл, селищ, міст Рівненської області. Управління Центром здійснює Рівненська обласна рада, яка представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області.

1.2. Власником Центру є територіальні громади сіл, селищ, міст Рівненської області в особі Рівненської обласної ради (далі - Власник).

1.3. Центр створений згідно з постановою Рівненської міської ради від 11.11.1944 №283. Відповідно до рішення Рівненської міської ради від 22.07.2010 №3854 "Про приймання-передачу об’єктів права власності територіальної громади міста та спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст  області",  рішення Рівненської обласної ради від 14.05.2010 №1632 "Про приймання-передачу об’єктів права власності територіальної громади міста Рівне та спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області" переданий, як цілісний майновий комплекс з власності територіальної громади міста Рівне у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області.

Центр є правонаступником усіх прав та обов'язків комунального закладу "Рівненський обласний спеціалізований будинок дитини" Рівненської обласної ради (рішення Рівненської обласної ради від 30.03.2012 № 601).

Центр керується у своїй діяльності чинним законодавством України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров’я України, рішеннями Рівненської обласної ради, розпорядженнями голови Рівненської обласної ради та голови Рівненської обласної державної адміністрації, цим Статутом і погодженими планами роботи.

1.4. Центр є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, органах Державного казначейства, печатку зі своєю назвою, а також бланки організаційно-розпорядної документації, печатки і штампи, необхідні для організації своєї роботи, кутовий штамп, інші необхідні реквізити. Має право використовувати власну емблему.

Центр набуває права юридичної особи з моменту її державної реєстрації в установленому законом порядку.

1.5. Контроль за забезпеченням збереження та ефективністю використання майна Центру здійснює  Власник.

1.6 Центр є неприбутковою організацією і фінансується за рахунок бюджетних коштів та інших  джерел, не заборонених законом.

1.7. Центр здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

1.8. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Центру або їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

1.9. Не вважається розподілом доходів Центру, використання власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом. При виконанні покладених на нього завдань Центр може використовувати власні надходження, отримані відповідно до чинного законодавства України.

1.10. Центр самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями відповідно до чинного законодавства України.

1.11. Центр не відповідає за зобов'язаннями Власника, а Власник не відповідає за зобов'язаннями Центру.

1.12. Держава, її органи не несуть відповідальності за зобов'язаннями Центру. Центр не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів, а також інших підприємств, установ, організацій.

1.13. У межах своєї статутної діяльності та положень даного Статуту Центр має право укладати від свого імені угоди, виступати позивачем та відповідачем у судах.

1.14. Найменування:

- повне: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ОРГАНІЧНИМИ УРАЖЕННЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ З ПОРУШЕННЯМ ПСИХІКИ ТА ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ” РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ;

- скорочене: КП “ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ТА ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ”.

1.15. Юридична адреса: вул. Поповича, будинок, 3, м. Рівне, Рівненська область, 33001.

 

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

2.1. Центр створений з метою надання дітям, які проживають на території Рівненської області послуг медико-фізичної, медико-педагогічної та соціальної реабілітації дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, дітей з обмеженнями життєдіяльності (дітей, які можуть стати інвалідами, діти-інваліди) віком від народження до 14 років (включно), надання паліативної допомоги та здійснення догляду за дітьми-інвалідами – інвалідами підгрупи А, за дітьми з порушенням центральної нервової системи та психіки, забезпечення захисту їх прав та законних інтересів

2.2. Предметом діяльності Центру є:

реалізація завдань, визначених законами України , "Про охорону дитинства", "Про реабілітацію інвалідів в Україні", "Про соціальні послуги", "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", "Про дошкільну освіту" та іншими нормативно-правовими актами щодо забезпечення прав та інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з обмеженнями життєдіяльності (дітей-інвалідів, дітей, які можуть стати інвалідами);

-  проведення системної, мультидисциплінарної, комплексної медичної, медико-педагогічної, соціальної реабілітації пацієнтам Центру;  

- створення умов для фізичного, розумового, духовного розвитку кожної дитини; виховання, навчання та засвоєння нею необхідних знань, умінь і навичок згідно з урахуванням здібностей дитини, її можливостей та віку;

- сприяння влаштуванню дітей у різні форми сімейного виховання з метою профілактики соціального сирітства;

- створення умов для знайомства та спілкування кандидатів в усиновлювачі, потенційних опікунів, прийомних батьків, батьків-вихователів з дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, за направленням служби у справах дітей та у присутності її представника;

-  надання консультацій батькам, особам, які їх замінюють, кандидатам в усиновлювачі, потенційним опікунам, прийомним батькам, батькам-вихователям щодо стану здоров’я дітей, їх розвитку, виховання, у разі необхідності - формування навичок догляду за дитиною, з урахуванням її стану здоров'я, фізичного та психічного розвитку, та батькам дітей з обмеженими можливостями, спрямовувати на відновлення здоров’я та покращення якості життя їхніх дітей;

– здійснення заходів стосовно підкинутих до Центру чи знайдених на території закладу дітей відповідно до законодавства;

– здійснення заходів з підготовки дитини до реінтеграції її в біологічну сім'ю, створення умов для збереження та підтримки родинних зв’язків дітей       

– забезпечення, у разі потреби організацію консультацій, стаціонарного

лікування пацієнтів Центру на базі інших закладів охорони здоров'я ІІІ-ІV рівня надання медичної допомоги, у тому числі спеціалізованих закладах Міністерства охорони здоров'я України та установ Національної академії медичних наук України, у разі потреби діти  забезпечуються під час лікування в інших закладах охорони здоров'я індивідуальним доглядом з числа молодшого медичного персоналу Центру;

– забезпечення, у разі потреби, направлення до спеціальних експертних медичних комісій для огляду дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування для отримання висновків про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дітей, а також за результатами обов’язкових медичних профілактичних оглядів та/або на підставі відповідних медичних документів визначених чинним законодавством;

– проведення двічі на рік (весною і восени) дітей медико-соціального відділення поглиблених медичних оглядів дітей спеціалістами закладів ІІІ-ІV рівня надання медичної допомоги з подальшим обстеженням та лікуванням виявленої у них патології;

       – проведення  профілактичних, оздоровчих заходів та профілактичних щеплень;

- надання паліативної допомоги пацієнтам, вибір належної форми та місця надання паліативної допомоги, забезпечення моніторингу стану відповідно до порядку надання паліативної допомоги, затвердженого МОЗ та складання плану дій з урахуванням змін стану та потреб дитини та її сім'ї;

- надання допомоги  дітям, жителям Рівненської області та інших регіонів України, які згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини з інвалідністю потребують медичної реабілітації чи яким загрожує зниження рівня функціонування, що може призвести до інвалідності;

- надання допомоги  дітям, які потребують паліативної допомоги та мають невиліковні прогресуючі захворювання, що обмежують життєдіяльність;

- надання допомоги  дітям з інвалідністю на період отримання їх законними представниками соціальної послуги з тимчасового відпочинку для батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю;

- надання допомоги  дітям,  жителям Рівненської області та інших регіонів України;

- придбання, перевезення, зберігання, використання, знищення психотропних речовин, зазначених у списку № 2 таблиці II і списку № 2 таблиці III, та прекурсорів, зазначених у списках № 1 і 2 таблиці IV

 переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770.

– впровадження нових сучасних методик медичної, соціальної, психологічної, медико-педагогічної реабілітації;

– дотримання вимог санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;

– підвищення кваліфікації медичного та медико-педагогічного персоналу, – забезпечення сприятливих умов для розвитку, виховання, навчання та проходження медико-соціальної реабілітації пацієнтів закладу відповідно до їх віку та стану здоров’я;

– забезпечення сприятливих умов для розвитку, виховання, навчання та проходження медико-соціальної реабілітації пацієнтів закладу;

 – проведення санітарно-освітньої роботи;

– забезпечення ведення первинної медичної документації, інформаційно-аналітичної роботи та зберігання архівних документів відповідно до чинного законодавства України.

          2.3. Центр має право здійснювати зовнішньоекономічну та інші види діяльності, які відповідають меті його створення та не заборонені чинним законодавством.

2.4. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Центр користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності та несе відповідальність за порушення законодавства, укладених контрактів, заподіяння шкоди.

2.5. Окремими видами діяльності, що підлягають ліцензуванню та акредитації, Центр може займатися тільки на підставі спеціального дозволу (ліцензії), отриманого у встановленому законом порядку. 

2.6. Центр може здійснювати за дорученням Власника інші функції для виконання його основної Статутної діяльності.

2.7. Центр може надавати платні послуги в порядку і межах, встановлених чинним законодавством України.

2.8. Центр формує свою господарську, фінансову та іншу діяльність з виконання планів роботи, погоджених з органом, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, виключно на підставі законодавства України, з дотриманням положень, встановлених цим Статутом.

2.9. Центр має право в межах погоджених планів роботи та кошторисів направляти спеціалістів за кордон та використовувати іноземних спеціалістів у своїй роботі згідно з чинним законодавством України.

2.10. Для забезпечення виконання покладених на Центр завдань, зобов’язань має право звертатися до органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади області усіх рівнів за відповідною інформацією.

 

3.УМОВИ ПРИЙМАННЯ ДІТЕЙ ДО ЦЕНТРУ ТА ВИПИСУВАННЯ З НЬОГО

3.1. Умови приймання дітей до Центру та виписування з нього регулюються чинним законодавством України та затверджуються наказом Керівника Центру.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ЦЕНТРУ

4.1. Для забезпечення діяльності Центру створюється статутний капітал, який формується з активів Центру і становить 12 244 329.00 гривень (дванадцять мільйонів двісті сорок чотири тисячі триста двадцять дев’ять гривень нуль копійок).

4.2. Зміна розміру статутного капіталу Центру здійснюється за рішенням Рівненської обласної ради.

 

 

5. МАЙНО ЦЕНТРУ

5.1. Майно Центру становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші матеріальні та фінансові ресурси, вартість яких відображається на самостійному балансі Центру.

5.2. Майно Центру є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області і закріплюється за Центром на правах оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління Центр володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за нею Власником для здійснення статутної діяльності у межах, встановлених чинним законодавством України та з урахуванням обмежень, встановлених даним Статутом.

Відчуження, передача в оренду, заставу, позику, найм юридичним чи фізичним особам, а також списання основних засобів Центр здійснює у межах чинного законодавства України та відповідно до цього Статуту.

5.3. Джерелами формування майна Центру є:

- грошові та матеріальні внески Власника;

- фінансування з бюджетів усіх рівнів;

- грошові кошти Страхових компаній;

- безоплатні або благодійні внески, гранти, дарунки, пожертвування організацій, громадян, підприємців;

- майно придбане в установленому законодавством  порядку;

- централізовані кошти Міністерства охорони здоров’я України;

- доходи одержані від реалізації продукції (послуг), а також від інших доходів господарської діяльності;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

Центр має право здавати в оренду рухоме і нерухоме майно у порядку визначеному чинним законодавством.

5.4. Відчуження, передача в оренду, заставу, позику, найм юридичним чи фізичним особам, а також списання основних засобів Центр здійснює з дозволу обласної ради у межах чинного законодавства України та відповідно до цього Статуту.

 

6. ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

6.1. Центр самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрями свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.

6.2. Центр надає платні послуги у порядку визначеному чинним законодавством України.

6.3. Центр не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам. Відчужувати, віддавати в заставу, позику,  найм майнові об’єкти, що належать до основних фондів, здавати в оренду цілісні майнові комплекси структурних одиниць та підрозділів Центр має право лише за попередньою згодою Рівненської обласної ради.

6.4. Списання з балансу не повністю замортизованих основних фондів, а також прискорена амортизація основних фондів Центру можуть проводитися лише за згодою Власника.

6.5. Центр зобов’язаний виконувати завдання Власника, а також враховувати їх при формуванні програми діяльності, визначенні перспектив свого економічного і соціального розвитку.

6.6. Центр є суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності, має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до предмета своєї діяльності та чинного законодавства України, що регулює цю діяльність.

6.7. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Центр користується повним обсягом прав суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності та несе відповідальність за порушення чинного законодавства України, укладених контрактів, заподіяння шкоди.

6.8. Центр веде первинний бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію, надає відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності. Встановлення цін і тарифів на виконані роботи, виготовлену продукцію та надані послуги здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.9. Умови оплати праці трудового колективу визначаються відповідно до вимог чинного законодавства України.

Центр може самостійно встановлювати форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних та компенсаційних і гарантійних виплат у колективному договорі з дотриманням мінімальних норм та гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами.

6.9.1 Центр розробляє та затверджує структуру і штатний розпис відповідно до чинного законодавства.

 

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРУ ТА ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ

7.1. Органом управління Центру є Рівненська обласна рада.

7.2. До компетенції Рівненської обласної ради, як органу управління належить:

7.2.1. розпорядження основними засобами Центру:

- прийняття рішень про відчуження майна;

- позика, застава;

- списання не повністю замортизованих основних засобів;

7.2.2. затвердження та внесення змін до Статуту Центру;

7.2.3. погодження планів Центру та затвердження звітів про їх виконання в установленому порядку;

7.2.4.призначення та звільнення керівника Центру ;

7.2.5.прийняття рішення про припинення діяльності Центру, його реорганізацію, ліквідацію, затвердження ліквідаційного балансу ;

7.2.6. Органом управління Центром також є наглядова рада ( в разі ЇЇ утворення). Наглядова рада Центру утворюється за рішенням Рівненської обласної ради.

Порядок утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради та її комітетів, порядок призначення членів наглядової ради затверджуються рішенням  Рівненської обласної ради.

 

ГОЛОВНИЙ ЛІКАР ЦЕНТРУ

7.3. Керівництво поточною діяльністю Центру здійснює Головний лікар (далі – Керівник), який призначається Власником шляхом укладання контракту. Керівником Центру може бути особа, яка відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам, що встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.

У випадку передбаченому законом, Керівник призначається Власником або органом, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області шляхом укладання контракту.

7.4. В Контракті визначається строк найму, права, обов'язки і відповідальність Керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови за погодженням сторін.

7.5. Керівник може бути звільнений з посади раніше закінчення терміну дії Контракту з підстав та в порядку визначеному Контрактом, чинним законодавством України та Положенням про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області.

7.6. Керівник підзвітний Власнику з усіх питань Статутної, фінансової, соціально-побутової, організаційно-господарської діяльності Центру, несе перед ним відповідальність за забезпечення діяльності відповідно до покладених на неї завдань і функцій згідно чинного законодавства України.

7.7. Керівник вирішує усі питання діяльності Центру, з урахуванням обмежень, передбачених даним Статутом.

7. 8. До компетенції Керівника відноситься:

7.8.1. забезпечення Статутної діяльності Центру;

7.8.2. вирішення поточних питань роботи Центру;

7.8.3. вирішення внутрішніх кадрових питань;

7.8.4. вирішення питань матеріально-технічного забезпечення;

7.8.5. організація ведення обліку, звітності, внутрішнього контролю;

7.8.6. забезпечення встановлення у колективному договорі форм і систем оплати праці, норм праці, розцінок, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних та компенсаційних і гарантійних виплат  з дотриманням норм та гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами.

7.8.7. укладання договорів та угод, які пов’язані з діяльністю Центру;

7.8.8. видає довіреності на представництво та захист інтересів в суді та інші довіреності, які необхідні для забезпечення діяльності Центру;

7.8.9. відкриває в органах державної казначейської служби та в установах банків рахунки, які необхідні для забезпечення діяльності Центру;

7.8.10. має право першого підпису на фінансових документах;

7.8.11. розпоряджається коштами та майном Центру відповідно до чинного законодавства України та Статуту;

7.8.12. приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Центру  згідно з чинним законодавством України;

7.8.13. затверджує положення про структурні підрозділи Центру, посадові інструкції працівників та інші необхідні документи;

7.8.14. веде переговори щодо укладення колективного договору, укладає колективний договір, звітує та несе відповідальність за його виконання;

7.8.15. накладає дисциплінарні стягнення на працівників Центру;

7.8.16. зобов’язаний організувати проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників Центру згідно вимог Кодексу законів про працю України;

7.8.17. створює належні умови працівникам для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

7.8.18. несе персональну відповідальність за збереження, відчуження, списання майна та втрати у будь-якій формі, майна Центру;

7.8.19. несе персональну відповідальність за будь-які порушення вчинені при зміні балансової вартості майна Центру;

7.8.20. вчиняє інші дії в порядку та межах встановлених законодавством України.

7.9. При здійсненні діяльності Центру Керівник забезпечує:

7.9.1. Дотримання відповідних умов, передбачених чинним законодавством України щодо діяльності Центру;

7.9.2. Організацію бухгалтерського обліку та контроль за фінансовою звітністю Центру;

7.9.3. Розробку структури та штатного розпису. Затверджує штатний розпис відповідно до чинного законодавства.

7.9.4. Належний рівень побутових умов для перебування в Центру;

7.9.5. Виконання Центром у своїй діяльності норм та вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, а також забезпечення екологічної безпеки.

7.10. У межах своєї компетенції Керівник видає накази, розпорядження, обов’язкові для виконання усіма працівниками Центру та здійснює контроль за їх виконанням.

7.11. Керівник має право без довіреності виконувати дії від імені Центру  в межах чинного законодавства України.

7.12. У разі відсутності Керівника його обов'язки виконує заступник згідно із розподілом функціональних обов'язків. А у разі відсутності особи, що може виконувати обов'язки Керівника, його обов'язки виконує посадова особа, визначена Власником в установленому порядку.

7.13. Керівник та головний бухгалтер Центру несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності обліку та звітності.

7.14. На вимогу Власника або органу, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, Центр у встановлений ними термін надає інформацію стосовно будь-яких напрямків своєї діяльності.

7.15. З метою дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів, додержання вимог законодавства при здійсненні медичного обслуговування населення закладом охорони здоров’я, фінансово-господарської діяльності  створюється Спостережна Рада.

 

8. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ЦЕНТРУ

8.1. Трудовий колектив Центру складають фізичні особи, які своєю працею беруть участь у його діяльності на підставі трудових договорів.

8.2.Трудовий колектив Центру формується на загальних засадах відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.3. Основною формою здійснення повноважень трудового колективу є загальні збори.

8.4. Умови організації та оплати праці трудового колективу Центру, їх соціальний захист визначаються відповідно до вимог чинного законодавства України.

Відносини між адміністрацією Центру та трудовим колективом регулюються колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

8.5. Загальні збори трудового колективу розглядають проект колективного договору та приймають рішення щодо схвалення або відхилення цього проекту.

8.6. Трудовий колектив Центру провадить свою діяльність відповідно до Статуту, Колективного договору та посадових інструкцій згідно з чинним законодавством України.

 

9. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЦЕНТРУ.

9.1. Контроль за окремими сторонами діяльності Центру здійснюють державні органи, на які, відповідно до чинного законодавства України, покладено контроль за використанням бюджетних коштів, за сплатою податків та інших обов'язкових платежів, здійснення нагляду за безпекою виробництва та праці, протипожежною та екологічною безпекою, інші органи відповідно до законодавства України.

9.2. Відносини Центру з органами державної влади і місцевого самоврядування регулюються відповідно до цього Статуту, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», інших законодавчих актів України, які визначають компетенцію цих органів.

9.3. Власний контроль за діяльністю Центру здійснює Рівненська обласна рада, шляхом перевірок всіх питань фінансово-господарської діяльності, за власною ініціативою або на вимогу профільної постійної комісії обласної ради.

9.4. На вимогу Власника Центр зобов'язаний проводити незалежну аудиторську перевірку фінансової звітності та бухгалтерського обліку.

 

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

10.1. Діяльність Центру припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам-правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу) або ліквідації.

У разі припинення організації (ліквідації, злиття, поділу, приєднання, виділу або перетворення) усі активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

10.2. Злиття, приєднання, поділ, перетворення та виділ здійснюються за рішенням Рівненської обласної ради, або у випадках, передбачених законом, за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

10.3. Рівненська обласна рада або суд призначають комісію з припинення діяльності Центру (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють порядок і строки припинення діяльності Центру відповідно до чинного законодавства України.

10.4. Виконання функцій комісії з припинення діяльності Центру може бути покладено на орган, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області.

10.5. У разі злиття Центру з іншою юридичною особою усі майнові, права та обов'язки кожного з них переходять до юридичної особи, що утворена внаслідок злиття.

10.6. У разі приєднання Центру до іншої юридичної особи, до останньої переходять усі її майнові права та обов'язки, а в разі приєднання одного або кількох юридичних осіб до Центру - переходять усі майнові права та обов'язки приєднаних юридичних осіб.

10.7. У разі поділу Центру, усі його майнові права і обов'язки переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках до кожної з нових юридичних осіб.

10.8. У разі виділення однієї або кількох нових юридичних осіб, до кожної з них переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права та обов'язки.

10.9. У разі перетворення Центру в іншу юридичну особу усі її майнові права і обов'язки переходять до новоутвореної юридичної особи.

10.10. Центр може бути ліквідований:

- за рішенням Рівненської обласної ради;

- за рішенням суду про визнання недійсною державної реєстрації юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

10.11. Центр є таким, діяльність якого припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення діяльності.

 

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться на підставі рішення Рівненської обласної ради.

11.2. Зміни та доповнення до цього Статуту підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.Назад до розділу