Рішення обласної ради 5-го скликання

Опубліковано: 02.09.2008 09:37:32


У  К  Р  А  Ї  Н  А


РІВНЕНСЬКА    ОБЛАСНА   РАДА


(П’яте скликання)


 


Р І Ш Е Н Н Я


 


від 30 липня 2008 року                                                                                        № 880


 


Про програму забезпечення


області продовольчим зерном


 


Відповідно до статті 17 Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні", постанови Кабінету Міністрів  України  від 27 лютого 2008 року №126 „Про   затвердження  Порядку  використання  у  2008  році  коштів,           передбачених у державному  бюджеті   для  здійснення   фінансової  підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів”, з метою забезпечення продовольчої безпеки регіону, керуючись частиною 1.16 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями обласної ради, обласна рада


в и р і ш и л а :


1.       Затвердити програму забезпечення області  продовольчим зерном   (далі – Програма), схвалену розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 4 липня 2008 року № 285 (додається).


2.       Обласній державній адміністрації:


          забезпечити організацію виконання Програми;


          забезпечити в межах наявних асигнувань обласного бюджету фінансування видатків на реалізацію Програми на погашення відсотків за отримані кредити борошномельними підприємствами області для закупівлі продовольчого зерна в регіональні ресурси.


3.       Визнати рішення обласної ради від 17 серпня 2007 року № 393 "Про  програму забезпечення області продовольчим зерном на 2007-2008 маркетинговий рік" таким, що втратило чинність.


4.       Контроль за виконанням  рішення покласти на постійні комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків (Хомич О.В.) і з питань аграрної політики,  земельних відносин та розвитку села (Варфалюк В.О.).


 


 


Голова ради                                                                                    О.Ю.Данильчук


 


 
С х в а л е н о


Розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації


від  04  липня 2008 року


 № 285


З а т в е р д ж е н о


Рішення Рівненської


 обласної ради


від 30 липня 2008 року


№ 880


 


ПРОГРАМА


забезпечення області продовольчим зерном


 


Потреба області в продовольчому зерні


 


            Відповідно до наявної на 1 січня 2008 року чисельності населення області (1152 тис. осіб) та статистичних даних щодо фактичного споживання хліба, хлібобулочних виробів, крупів за останні 4 роки, потреба області у продовольчому зерні на маркетинговий рік становить  160 тис. тонн, у тому числі для сільського населення -  85 тис. тонн.


Враховуючи те, що сільське населення традиційно забезпечується зазначеними видами продовольства за рахунок зерна, вирощеного у власних господарствах, отриманого в рахунок оплати праці та за оренду земельних і майнових паїв, реальна потреба області в його закупівлі становить  75 тис. тонн.


Закупівлю зерна для потреб області планують здійснювати  наступні підприємства:
ДП „Радивилівський комбінат хлібопродуктів”


-


   20 тис.тонн;


ЗАТ „Рівне-борошно”


-


  29 тис. тонн;


ТзОВ „Рівнезернопродукт”


-


   8 тис. тонн;


Інші борошномельні підприємства


-


 18 тис. тонн;


РАЗОМ


-


  75 тис. тонн.


 


З них 44 тис. тонн продовольчого зерна передбачається використати для забезпечення хлібопекарських підприємств області борошном, загальна потреба в якому становить 34 тис. тонн.


Щорічний обсяг валового збору зерна продовольчих культур за всіма категоріями господарств становить в середньому понад 300 тис. тонн, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – понад 200 тис. тонн, що дозволить забезпечити відповідні регіональні потреби.


 


Мета і завдання Програми


 


В умовах відкритості та значної залежності регіонального ринку зерна і зернопродуктів від кон’юнктури відповідного зовнішнього ринку існує реальна небезпека його розбалансування: досвід минулих років свідчить про високу ймовірність масового вивезення за межі області зерна продовольчих культур в період збирання врожаю, що в подальшому може призвести до виникнення його дефіциту.


Метою Програми є забезпечення продовольчої безпеки регіону, здійснення впливу на стабілізацію ситуації на ринку зерна, борошна, хліба та хлібобулочних виробів шляхом заготівлі продовольчого зерна зернозаготівельними підприємствами області в обсягах, що відповідають річній потребі місцевих споживачів борошна.


 


Фінансове забезпечення Програми


(джерела залучення коштів на закупівлю продовольчого зерна для регіональних потреб)


 


Для стабільної ситуації на ринку хліба та хлібобулочних виробів необхідно щорічно  до 1 жовтня створювати тримісячний запас продовольчого зерна для потреб хлібопекарських підприємств, який становить в середньому  11 тис. тонн, у тому числі пшениці – 8,6 тис. тонн, жита – 2,4 тис. тонн .


Розрахунок потреби у коштах, необхідних для закупівлі зерна, здійснюється із врахуванням середнього рівня закупівельних цін на продовольче зерно, встановлених Міністерством аграрної політики України.


Для розрахунку необхідних коштів на його закупівлю у 2008 – 2009 маркетинговому році береться середній рівень закупівельних цін на продовольче зерно, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України від 27 лютого 2008 року № 96 (тонна пшениці м’якої третього класу  – 1397,2 грн., жита групи „А” другого класу – 1135,4 грн.).


Для накопичення тримісячного запасу продовольчого зерна та забезпечення основних хлібопекарських підприємств борошном необхідно 14,7 млн. гривень, основним джерелом надходження яких є короткотермінові кредити комерційних банків.


Із державного бюджету відповідно до Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення короткострокових та середньострокових кредитів, проводиться відшкодування зернозаготівельним підприємствам за короткостроковими кредитами, спрямованими на закупівлю зерна, у розмірі  облікової ставки Національного банку України.


З метою повної компенсації відсоткової ставки із обласного бюджету проводити відшкодування зернозаготівельним підприємствам у розмірі різниці між відсотковою ставкою за залученими кредитами та компенсацією із державного бюджету, але не більше 12 відсотків.


Для відшкодування кредитних ставок в обласному бюджеті на 2008 рік необхідно передбачити 420 тис. грн.


Розрахунки щодо виділення коштів на наступні роки головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації буде подавати щороку головному фінансовому управлінню облдержадміністрації при затвердженні обласного бюджету на відповідний рік.


Кошти обласного бюджету спрямовуються на здійснення фінансової підтримки борошномельних підприємств шляхом часткового погашення кредитної ставки за кредитами комерційних банків, отриманими виключно на закупівлю продовольчого зерна до регіональних ресурсів у сільськогосподарських товаровиробників області.


Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації на конкурсній основі визначає борошномельні підприємства (виконавців Програми), які будуть здійснювати закупівлю зерна для регіональних потреб, забезпечувати його зберігання, та укладає з ними договори.


 Реалізація борошна, виготовленого із зерна, придбаного за кредитні ресурси, на компенсацію кредитних ставок яких виділялися кошти з обласного бюджету, здійснюється хлібопекарським підприємствам області.


Для отримання компенсації борошномельні підприємства  подають до 7 числа місяця, що настає за звітним, головному управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації  копію кредитної угоди, завірену банком; виписку банку про отримання кредиту; довідку про фактичну сплату відсотків за користування кредитами за відповідний період, з визначенням суми, що відшкодовується із обласного бюджету, видану комерційним банком; довідку про банківські реквізити із зазначенням поточного рахунку, відкритого у банку, який видав кредит.


Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації складає реєстр борошномельних підприємств на здійснення підтримки через механізм здешевлення кредитів і упродовж трьох днів подає його головному фінансовому управлінню облдержадміністрації.


На підставі поданих реєстрів головне фінансове управління облдержадміністрації спрямовує зазначені кошти головному управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації для подальшого перерахування їх борошномельним підприємствам.


 


Очікувані результати реалізації Програми


 


Виділення коштів дасть змогу в період збирання урожаю викупити у сільськогосподарських товаровиробників області 11 тис. тонн зерна, що сприятиме поліпшенню матеріально-технічного забезпечення проведення комплексу осінньо-польових робіт.


Накопичення у регіональні ресурси тримісячного запасу зерна забезпечить безперебійну роботу  хлібопекарських підприємств.


Відповідальність за цільове використання коштів покладається на головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації та виконавців Програми. 


 


Нормативно-правове забезпечення виконання Програми


Закон України від 24 червня 2004 року № 1877-ІV „Про державну підтримку сільського господарства України” ;


Закон України від 4 липня 2002 року № 37-ІV „Про зерно та ринок зерна в Україні”;


постанова  Кабінету  Міністрів  України  від 27 лютого 2008 року № 126 „Про затвердження Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового   комплексу   через    механізм   здешевлення кредитів” ;


постанова Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2008 року № 36 „Про затвердження переліку об'єктів державного цінового регулювання на 2008 – 2009 маркетинговий рік”;


наказ Міністерства аграрної політики України від 27 лютого 2008 року                         № 96 „Питання діяльності Аграрного фонду на організованому аграрному ринку у 2008 – 2009 маркетинговому році”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України    13 березня 2008 року за № 206/14897;


наказ Міністерства аграрної політики України від 29 липня 2005 року № 350 „Про внесення змін до Рекомендацій щодо формування та використання регіональних ресурсів зерна”.ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


до проекту рішення обласної ради


"Про програму забезпечення області продовольчим зерном"                                             


Програма забезпечення області продовольчим зерном                                    розроблена відповідно до:


Закону України від 24 червня 2004 року № 1877-ІV „Про державну підтримку сільського господарства України” ;


Закону України від 4 липня 2002 року № 37-ІV „Про зерно та ринок зерна в Україні”;


постанови  Кабінету  Міністрів  України  від 27 лютого 2008 року            № 126 „Про   затвердження  Порядку  використання  у  2008  році  коштів,  передбачених у державному  бюджеті для здійснення   фінансової  підтримки   підприємств   агропромислового   комплексу   через    механізм   здешевлення кредитів” ;


постанови Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2008 року № 36             „Про затвердження переліку об'єктів державного цінового регулювання на 2008 – 2009 маркетинговий рік”;


наказу Міністерства аграрної політики України від 27 лютого 2008 року                         № 96 „Питання діяльності Аграрного фонду на організованному аграрному ринку у 2008 – 2009 маркетинговому році”;


наказу Міністерства аграрної політики України від 29 липня 2005 року   № 350 „Про внесення змін до Рекомендацій  щодо формування та використання регіональних ресурсів зерна”.


 


Метою програми є забезпечення продовольчої безпеки регіону, здійснення впливу на стабілізацію ситуації на ринку зерна, борошна, хліба та хлібобулочних виробів шляхом заготівлі продовольчого зерна зернозаготівельними підприємствами області в обсягах, що відповідають річній потребі місцевих споживачів борошна та крупів промислового виробництва   (75 тис. тонн).


Враховуючи обмеженість власних фінансових ресурсів борошномельних підприємств на закупівлю зерна в регіональні ресурси, а також необхідність недопущення зростання їхніх витрат на зберігання продовольчого зерна регіональних ресурсів на період до урожаю наступного року року, з метою забезпечення безперебійної роботи хлібопекарських підприємств потрібно створити тримісячний запас продовольчого зерна (11 тис. тонн). Для його закупівлі необхідно 14,7 млн. грн., основним джерелом надходження яких є кредитні ресурси комерційних банків.             


З метою залучення кредитних ресурсів для закупівлі продовольчого зерна в регіональні ресурси та недопущення росту ціни на борошно для повної компенсації відсоткової ставки потрібно проводити із обласного бюджету відшкодування зернозаготівельним підприємствам в розмірі різниці відсоткової ставки за залученими кредитами та компенсації із державного бюджету, але не більше 10 відсотків.


Для відшкодування кредитних ставок в обласному бюджеті на 2008 рік потрібно передбачити 420 тис. грн.


Розрахунки щодо виділення коштів на наступні роки головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації буде подавати щороку головному фінансовому управлінню облдержадміністрації при затвердженні обласного бюджету на відповідний рік.


Потреба області в продовольчому зерні на 2007 – 2008 маркетинговий рік становила 160 тис. тонн, в тому числі для сільського населення –85 тис. тонн.


Відповідно до вимог програми забезпечення області продовольчим зерном на 2007 – 2008 маркетинговий рік з обласного бюджету борошномельним підприємствам – виконавцям програми на здешевлення кредитних ставок за кредитами комерційних банків, отриманими на закупівлю продовольчого зерна у сільськогосподарських товаровиробників області, у   2007 році відшкодовано 300 тисяч гривень, в поточному році станом на 1 липня використано – 260,06 тисяч гривень із передбачених 400 тисяч гривень.


Часткова компенсація сплати кредитних ставок при закупівлі зерна в регіональні ресурси дала можливість виконавцям Прогами виконати поставлене завдання по формуванню незнижуваного запасу продовольчого зерна в обсязі тримісячної потреби.


Рішення обласної ради від 17 серпня 2007 року № 393 "Про  програму забезпечення області продовольчим зерном на 2007-2008 маркетинговий рік" пропонуємо визнати таким, що втратило чинність у зв’язку з прийняттям Програми  забезпечення області продовольчим зерном.


 


 


 


 


 


            Начальник головного


            управління                                                                 О.Слободянюк