Розпорядження голови обласної ради - 2010 р.

У К P А Ї Н А


РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА


(Шосте скликання)


 


Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я


ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 


 


від 26 листопада 2010 року                                                        № 263


 


 


Про розподіл обов’язків між головою, першим заступником, заступником голови обласної ради та керуючим справами виконавчого апарату обласної ради


 


 


Відповідно до статей 55, 56 та 58 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» розподілити обов’язки між головою, першим заступником, заступником голови обласної ради та керуючим справами виконавчого апарату обласної ради таким чином:


 


1. Голова обласної ради


1.1. Здійснює загальне керівництво діяльністю обласної ради та забезпечує виконання повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».


1.2. Представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства.


1.3. Відповідно до Регламенту обласної ради скликає сесії обласної ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесії ради, веде пленарні засідання, підписує рішення обласної ради та протоколи сесій.


1.4. Вносить на розгляд ради пропозиції щодо утворення, обрання і ліквідації постійних комісій ради, зміни їх складу, обрання голів, президії ради, подає на затвердження ради положення про них.


1.5. Координує діяльність постійних комісій обласної ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.


1.6. Організовує роботу президії ради, проводить засідання та вносить питання на її розгляд. Погоджує пропозиції щодо запрошення на засідання президії службових та посадових осіб.


1.7. Вносить на затвердження обласної ради структуру та чисельність виконавчого апарату, витрати на утримання ради та її виконавчого апарату, Положення про виконавчий апарат обласної ради.


1.8. Спрямовує роботу першого заступника, заступника голови ради та керуючого справами виконавчого апарату обласної ради. Здійснює керівництво виконавчим апаратом обласної ради.


1.9. Призначає та звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради в порядку, передбаченому законодавством.


1.10. Виступає розпорядником бюджетних коштів на утримання обласної ради і виконавчого апарату. Видає в межах своїх повноважень розпорядження.


1.11. Здійснює управління об’єктами спільної власності територіальних громад області в межах наданих повноважень.


1.12. Сприяє депутатам обласної ради у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує заслуховування на засіданнях ради інформації про хід виконання рішень ради, звітів постійних комісій, інших органів, які утворює або обирає рада, повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними рішень і доручень ради та її органів.


1.13. Бере участь у роботі колегії обласної державної адміністрації.


1.14. Очолює обласну Координаційно-консультативну раду з питань місцевого самоврядування, проводить її засідання, вносить пропозиції щодо питань на розгляд обласної ради.


1.15. Подає на розгляд обласної ради пропозиції щодо об’єднання в асоціації, вступу до асоціацій та інших добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також виходу з них.


1.16. За рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, що обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження обласної ради та її органів.


1.17. Здійснює керівництво у справі охорони державної таємниці в обласній раді та контроль за виконанням заходів і дотриманням чинного законодавства з питань охорони державної таємниці посадовими особами обласної ради.


1.18. Забезпечує роботу із розгляду звернень органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, депутатів обласної ради, народних депутатів України, юридичних осіб, громадян. Веде особистий прийом громадян.


1.19. Утворює для сприяння у здійсненні повноважень обласною радою консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання та затверджує персональний склад.


1.20. Забезпечує взаємодію з політичними партіями, громадськими органами, органами самоорганізації населення, ветеранськими організаціями. Веде питання міжрелігійних відносин.


1.21. Співпрацює з правоохоронними органами, військовими формуваннями, що дислокуються на території області.


1.22. Затверджує розподіл обов’язків між керівництвом обласної ради та посадові інструкції працівників патронатної служби.


1.23. Погоджує розподіл-закріплення відповідальних посадових осіб виконавчого апарату за постійними комісіями обласної ради та органами місцевого самоврядування області.


1.24. Вирішує всі інші питання, доручені йому радою, звітує перед радою про свою діяльність.


 


2. Перший заступник голови обласної ради


2.1. Здійснює повноваження голови обласної ради за відсутності голови ради на підставі цього розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою ради своїх обов’язків з інших причин.


2.2. Контролює підготовку та організацію проведення сесій обласної ради, засідань її президії, Координаційно-консультативної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної ради, семінарів, навчання, нарад з посадовими особами місцевого самоврядування.


2.3. Організовує розробку проектів плану роботи ради, її Регламенту, положення про постійні комісії, при необхідності вносить пропозиції про зміни до них. Контролює дотримання Регламенту, виконання планів роботи обласної ради, постійних комісій. Візує всі проекти рішень ради, розпорядження голови ради та підписує додатки до рішень обласної ради.


2.4. За дорученням голови обласної ради контролює роботу виконавчого апарату з організаційного, правового, інформаційного, аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, організовує навчання працівників апарату, проводить наради.


2.5. Забезпечує дотримання фінансово-господарської дисципліни, виконання кошторису обласної ради. Підписує рахунки; платіжні доручення; дозволи на надання матеріальної допомоги громадянам; документи матеріально-фінансової звітності; договори, довіреності, інші документи; постійно інформує голову обласної ради про матеріально-фінансове забезпечення діяльності ради.


2.6. Очолює конкурсну комісію виконавчого апарату обласної ради. На підставі рішення конкурсної комісії подає пропозиції голові обласної ради щодо кадрових призначень виконавчого апарату обласної ради.


2.7. Вносить на розгляд голови обласної ради пропозиції щодо утворення та ліквідації постійних та інших комісій обласної ради, зміни їх складу, заслуховування звітів постійних комісій ради, повідомлень депутатів на сесіях ради, контролює розгляд депутатських запитів депутатів, організовує підготовку проектів рішень до них.


2.8. Координує діяльність постійних комісій обласної ради, їх спільних засідань, бере участь у їх роботі, сприяє комісіям у виконанні власних рекомендацій, доручень ради та голови обласної ради.


2.9. Забезпечує взаємодію обласної ради з органами виконавчої влади з питань економічного, соціального, культурного розвитку, інвестиційної діяльності, виконання бюджету та його використання. Вносить на розгляд голові обласної ради відповідні пропозиції з цих питань.


2.10. Координує роботу з розгляду та затвердження програми економічного та соціального розвитку, цільових програм області, бюджету. Спільно із заступником голови обласної ради вносить пропозиції щодо заслуховування звітів голови облдержадміністрації, його заступників, керівників управлінь облдержадміністрації про виконання програм, бюджету, делегованих повноважень, звітів керівників об’єктів спільної власності територіальних громад області.


2.11. Забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднення рішень ради.


2.12. Вносить пропозиції щодо вступу до асоціацій, об’єднань органів місцевого самоврядування, підтримує зв’язок з ними. Організовує роботу щодо вивчення та узагальнення досвіду роботи з питань місцевого самоврядування.


2.13. Сприяє відповідно до чинного законодавства здійсненню обласною радою повноважень з питань адміністративно-територіального устрою.


2.14. Контролює здійснення обласною радою повноважень щодо організації проведення референдумів, виборів Президента України, народних депутатів України та депутатів місцевих рад.


2.15. Очолює комісію з питань надання матеріальної допомоги громадянам.


2.16. Бере участь у роботі сесій місцевих рад, зборів громадян, трудових колективів, забезпечує розгляд звернень органів влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб, громадян. Проводить особистий прийом громадян.


2.17. Розглядає питання та звернення про нагородження державними нагородами та нагородами обласної ради.


2.18. Бере участь у засіданнях міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення.


2.19. Координує діяльність автогосподарства.


2.20. Подає голові обласної ради на погодження розподіл-закріплення відповідальних посадових осіб виконавчого апарату за постійними комісіями обласної ради та органами місцевого самоврядування області.


2.21. Координує роботу відділів виконавчого апарату обласної ради:


            - відділу забезпечення діяльності керівництва обласної ради;


            - відділу аналітично-інформаційної роботи та контролю.


 


3. Заступник голови обласної ради


3.1. Здійснює повноваження першого заступника голови обласної ради, у тому числі передбачені пунктом 2.1. цього розпорядження, за відсутності першого заступника голови обласної ради або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин.


3.2. Координує роботу з розгляду та затвердження цільових програм щодо розвитку агропромислового комплексу, земельних відносин, територіальних громад області, вносить пропозиції щодо заслуховування звітів про їх виконання.


3.3. Забезпечує взаємодію обласної ради з органами виконавчої влади з питань розвитку агропромислового комплексу, земельних відносин, територіальних громад області. Вносить на розгляд голові обласної ради відповідні пропозиції з цих питань.


3.4. Забезпечує підготовку та організацію проведення сесій обласної ради, засідань її президії, Координаційно-консультативної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної ради, семінарів, нарад з посадовими особами місцевого самоврядування. Візує всі проекти рішень ради; розпорядження голови обласної ради з питань, які вирішує відповідно до розподілу обов’язків.


3.5. Забезпечує здійснення обласною радою повноважень з питань адміністративно-територіального устрою згідно з чинним законодавством.


3.6. Відповідає за перепідготовку та навчання посадових осіб місцевого самоврядування, надання допомоги з цих питань органам місцевого самоврядування.


3.7. Відповідає за узагальнення пропозицій і зауважень щодо сприяння інвестиційній діяльності на території області та за дорученням голови обласної ради вносить на розгляд ради відповідні проекти документів.


3.8. Розглядає питання архітектурно-планувальних завдань та підготовки правил забудови і благоустрою населених пунктів, організації охорони, реставрації, використання пам’яток історії та культури, архітектури і містобудування.


3.9. Сприяє відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів та ремесел, роботі творчих спілок.


3.10. Вивчає та розглядає питання спеціального використання природних ресурсів, природних заповідників місцевого значення.


3.11. Забезпечує підготовку проектів рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, які передбачають за їх порушення адміністративну відповідальність у межах повноважень обласної ради.


3.12. Спільно з першим заступником голови обласної ради вносить пропозиції щодо заслуховування звітів заступників голови, керівників управлінь облдержадміністрації про виконання програми соціально-економічного розвитку, цільових програм, делегованих повноважень на сесії та засіданнях постійних комісій обласної ради, звітів керівників об’єктів спільної власності територіальних громад області.


3.13. Бере участь у роботі постійних комісій обласної ради, сесій місцевих рад, зборів громадян, трудових колективів, забезпечує розгляд звернень органів влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб, громадян. Проводить особистий прийом громадян.


3.14. Має право підпису фінансових документів, довіреностей, договорів, платіжних доручень; дозволів на надання матеріальної допомоги громадянам тощо.


3.15. Координує роботу відділу координації та взаємодії з органами місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради.


 


4. Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради


4.1.     У свій роботі підпорядковується голові обласної ради.


4.2.     Розробляє положення про виконавчий апарат обласної ради, здійснює контроль за його виконанням.


4.3.     Організовує роботу виконавчого апарату, виконання покладених на нього завдань.


4.4.     Бере участь у підготовці пропозицій щодо структури, чисельності та штатного розпису виконавчого апарату, кошторису витрат на його утримання, щодо розміщення та покращення умов праці працівникам виконавчого апарату обласної ради.


4.5.     Розробляє порядок збереження та використання гербової печатки обласної ради.


4.6.     Організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи виконавчого апарату обласної ради, посадових інструкцій працівників, у тому числі і патронатної служби, та подає їх на затвердження в установленому порядку.


4.7.     Координує діяльність керівників відділів, посадових осіб апарату, контролює виконання ними посадових обов’язків та доручень керівництва обласної ради.


4.8.     Забезпечує дотримання працівниками апарату внутрішнього трудового розпорядку, за поданням керівників підрозділів подає голові ради узгоджені з першим заступником та заступником голови ради пропозиції щодо заохочень працівників виконавчого апарату, а у разі необхідності – накладення на них стягнень.


4.9.     Забезпечує підготовку сесій ради, засідань президії, інших органів ради, а також розгляд питань, що вносяться, своєчасне доведення рішень ради до виконавців, організовує контроль за їх виконанням.


4.10.       Бере участь у підготовці плану роботи обласної ради, безпосередньо займається розробленням нормативно-правових актів, проектів Регламенту, рішень ради з організаційних питань діяльності ради та її органів, візує проекти рішень обласної ради.


4.11.       Забезпечує підготовку проектів розпоряджень голови обласної ради та інших документів з питань, віднесених до компетенції виконавчого апарату обласної ради. Візує розпорядження голови обласної ради, підписує додатки до них, відповідає за відповідність їх чинному законодавству, у разі необхідності – повертає їх виконавцям на доопрацювання, здійснює контроль за їх виконанням.


4.12.       За погодженням з головою, першим заступником, заступником голови обласної ради видає накази з питань службових відряджень працівників виконавчого апарату, крім службових відряджень керівництва обласної ради, які підписуються головою, першим заступником, заступником голови ради.


4.13.       Організовує надання допомоги депутатам, постійним комісіям обласної ради у здійсненні ними своїх повноважень.


4.14.       Подає пропозиції першому заступнику голови обласної ради щодо розподілу-закріплення відповідальних посадових осіб виконавчого апарату за постійними комісіями обласної ради та органами місцевого самоврядування області.


4.15.       Забезпечує здійснення повноважень обласної ради щодо проведення референдумів, виборів Президента України, народних депутатів України та депутатів місцевих рад.


4.16.       Забезпечує розробку та надання на затвердження голови обласної ради інструкції з діловодства в обласній раді та її органах, здійснює контроль за її дотриманням.


4.17.       Координує роботу щодо розгляду звернень громадян керівництвом обласної ради, здійснює особистий прийом громадян.


4.18.       Здійснює керівництво роботою комітету з конкурсних торгів виконавчого апарату обласної ради з питань закупівлі товарів, робіт, послуг за кошти обласного бюджету для забезпечення діяльності апарату обласної ради, депутатської діяльності та візує договори і подає їх на підпис керівництву обласної ради.


4.19.       Бере участь у підготовці пропозицій голові обласної ради щодо вирішення питань відбору кадрів виконавчого апарату обласної ради.


4.20.       Забезпечує організацію проведення семінарів, навчання, нарад з посадовими особами місцевого самоврядування.


4.21.       Забезпечує впровадження сучасних технічних засобів в організацію діяльності обласної ради та її виконавчого апарату.


4.22.       Координує розробку зведеної номенклатури справ та подає її на затвердження в установленому порядку, забезпечує роботу виконавчого апарату обласної ради щодо зберігання і здачі документів у державний архів.


4.23.       Має право підпису на офіційних бланках обласної ради, а також право підпису фінансових документів, довіреностей, договорів тощо.


4.24.       Вирішує інші питання, доручені йому головою, першим заступником та заступником голови обласної ради.


 


5. Звернення, заяви, скарги і пропозиції органів влади, органів місцевого самоврядування, народних депутатів України, юридичних осіб, громадян розглядаються головою обласної ради, його заступниками, керуючим справами виконавчого апарату обласної ради відповідно до розподілу обов’язків.


6. Перший заступник, заступник голови обласної ради забезпечують контроль за виконанням документів законодавчих та виконавчих органів влади вищого рівня, рішень ради та розпоряджень голови обласної ради, аналіз і гласність цієї роботи.


7. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної ради від 14.08.2008 № 146 «Про функціональні повноваження керівництва обласної ради».


8. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.


 


 


Голова ради                                                                                               Ю.С.Кічатий